663/2018. NVB határozat - a Csabai Lászlóné jelölt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

663/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Csabai Lászlóné jelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában –  21 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a HírTV Zrt. médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet azzal, hogy a HÍR TV médiaszolgáltatás Frontvonal című műsor 2018. március 30-án sugárzott adásában Csabai Lászlónénak, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös egyéni választókerületi jelöltjének nem biztosított megjelenési lehetőséget.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a HÍR TV médiaszolgáltatás Frontvonal című televíziós műsorszáma előtt tegye közzé.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. március 31-én 15 óra 34 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelv sérelme miatt. Kifogásában előadta, hogy a HÍR TV médiaszolgáltatás Frontvonal című, 2018. március 30-án sugárzott műsora egyoldalú tájékoztatást adott oly módon, hogy előzetes egyeztetésük ellenére Beadványozóval, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01. országgyűlési egyéni választókerületben nyilvántartásba vett jelölttel – a Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös jelöltjével – nem készített interjút, Beadványozó a műsorban nyilatkozatot nem tehetett.

[2]           Beadványozó előadása szerint a kifogásolt műsor oly módon latolgatta az ellenzéki képviselőjelöltek esélyeit, hogy a megszólaltatott Lengyel Máté (JOBBIK) és Szoboszlay György (LMP) képviselőjelöltek megszólalásai az esélyeit rontották. A Beadványozó számára hátrányos, hogy a riporter és a nevezett ellenzéki jelöltek megállapításaira nem volt alkalma válaszolni. Kifogásában több sérelmes megállapítást is felsorol, többek között említi a városfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi keretek előteremtése körében, a díszpolgárrá avatással kapcsolatban, a kórházi „visszaélések” tekintetében, a korábbi városvezetés politikai moráljára vonatkozóan tett kijelentéseket.

[3]           Beadványozó nem vitatja, hogy a választási kampányban – véleménye szerint tárgyi ügyben valótlan – kijelentések elhangozhatnak, viszont álláspontja szerint a HÍR TV a „legalapvetőbb esélyegyenlőségi szabályokat” sértette meg azzal, hogy a politikai ellenfeleinek engedte csak meg, hogy a választás szempontjából fontos kérdésekről részletesen, a nyilvánosság előtt szólalhassanak meg. Beadványozó külön kiemeli, hogy a médiaszolgáltató 2018. március 28-án 18 óra 06 perckor felvette vele a kapcsolatot, jelezték neki a felvételkészítés tényét és a megszólalási lehetőséget, majd ezt a lehetőséget 2018. március 28-án 20 óra 48 perckor visszavonták.

[4]           Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv sérelmét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől.

[5]           A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a HírTV Zrt.-t (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a kifogás tartalmáról. A Médiaszolgáltató válaszában rögzíti, hogy a februárban indult Frontvonal című műsorszám a több hónapos műsorfolyam tekintetében teljesíti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben (a továbbiakban: Smtv.) meghatározott kiegyensúlyozottság feltételeit. Médiaszolgáltató előadta, hogy az MSZP, illetve a DK jelöltjei „számtalan” lehetőséget kaptak a többi esélyes ellenzéki párt jelöltjeivel egyetemben a véleményük kifejtésére, de a műsoridő korlátozottsága miatt minden egyes bemutatott körzetben lehetetlen minden jelöltet megszólaltatni.

[6]            Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Ve. nem állapít meg részükre a sérelmezett műsorszámra vonatkozóan kötelezettségeket, és kiemeli, hogy társaságuk nem közszolgálati médiaszolgáltató, a műsorszám nem politikai hirdetés és nem politikai reklám. Előadta, hogy a műsor tartalmát a szerkesztő határozza meg a műsoridő figyelembe vételével, melynek során mind az Smtv., mind a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezéseit betartották.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a HÍR TV médiaszolgáltatás Frontvonal című műsorának 2018. március 30-án sugárzott adásával kapcsolatban került előterjesztésre. A kifogásolt műsorszám vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az az országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató saját gyártású, minden hétköznap este jelentkező politikai műsora, melynek témája egyes választókerületek bemutatása. A kifogással érintett műsorszám a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01. számú országos egyéni választókerület ismertetését célozza.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelvi követelmény érvényesülésének vizsgálata során értékelte azt a sajátosságot, hogy az országos médiaszolgáltató tematikus, az országgyűlési egyéni választókerületeket bemutató műsorának a kifogásolt, egyetlen adása szólt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01. számú választókerületről.

[9]           Beadványozó a műsorszolgáltató tevékenységét a 2018. évi országgyűlési képviselők választási kampányában való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály az Mttv. rendelkezései is irányadóak. A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.

[10]        Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvekkel és a Ve. rendelkezéseivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.

[12]        Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt „jóhiszeműség és tisztesség követelménye” és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelve.

[13]        A kifogással támadott műsorszámmal kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy általánosságban a meghatározott tartalmú műsorszámokat saját, illetve a Kúria gyakorlata alapján az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben vizsgálja. Jelen ügyben azonban eltérő eljárást indokol az a körülmény, hogy a kifogás egy olyan tematikus műsorszámot érint, amelynek témája nem általában az országgyűlési képviselők választása, hanem egy egyéni választókerületi választás, kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01. számú országos egyéni választókerületi választás bemutatása. Mivel a Frontvonal című műsor minden egyes műsorszámának témája egy adott választókerületi választás bemutatására törekszik, ezért azok vizsgálata nem végezhető el a műsorfolyam egészét vizsgálva, az egyes választókerületi választások bemutatásával foglalkozó műsorszámoknak egyedi jellegüknél fogva önmagukban kell kiegyensúlyozottnak lenniük.

[14]        A műsorszám vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Médiaszolgáltató két jelölő szervezet vonatkozásában jelöltjeik útján lehetőséget biztosított politikai programjuk bemutatására, a közéleti témákkal kapcsolatos vélemény kifejtésére, mely bemutatkozásukban számos esetben érintették Csabai Lászlóné jelölt és az őt támogató jelölő szervezetek helyi tevékenységét. A Jelölt azonban annak ellenére, hogy számos alkalommal személyét érintően megszólításra kerül a műsorban és az abban való szereplésre előzetesen fel is hívták, végül az adásban nem kapott megjelenési lehetőséget. A kiegyensúlyozottság követelményének megvalósulása a vizsgált műsorszám kapcsán akkor lenne megállapítható, ha Médiaszolgáltató a választókerületi választással kapcsolatban valamennyi érintett jelöltnek azonos, egyenlő feltételek mellett biztosította volna a megjelenési lehetőséget az adott műsorszámon belül. A feltételek ilyen egyenlő mértékű biztosítása azonban a rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján nem állapítható meg, ami Csabai Lászlóné jelölt vonatkozásában az esélyegyenlőség sérelmére vezetett.

[15]        Médiaszolgáltató levelében a szerkesztői szabadságra hivatkozott a kifogásolt műsor kapcsán, de arra nem tért ki, hogy Beadványozóval egyeztetett megszólalási lehetőségre mely okból nem került sor. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra – Médiaszolgáltató észrevételében foglaltakkal ellentétben – hogy kampányidőszakban a Ve. általános része, így az abban foglalt alapelvek az országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató közéleti, politika műsorára is érvényesek, a szerkesztési szabadság tekintetében korlátokat testesítenek meg.

[16]        Tekintettel arra, hogy a kifogás mindösszesen egy országos egyéni választókerületet bemutató adást érint, Médiaszolgáltatónak az a magatartása, amely a választókerületi választás bemutatása alkalmával nem azonos feltételekkel biztosítja az adott választókerületben induló jelöltek számára a megjelenési lehetőséget, ellentétes a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvvel.

[17]        A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt adott. A Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdése a)-b) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[18]        A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, 151-152. §-án, 218. § (2) bekezdés a)-b) pontjain, az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke