66/2019. NVB határozat - Juhász Szabolcs Áron által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

66/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Juhász Szabolcs Áron (a továbbiakban: Beadványozó) Budapest Főváros VII. Kerület helyi önkormányzati képviselő által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 12/2019. (IV. 23.) FVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) 2019. április 20-án 23 óra 14 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala által kiadott Erzsébetváros elnevezésű sajtótermék 2019. áprilisi számának „Képviselői híradó” című mellékletében foglaltak miatt.

[2]           Kifogásában rögzítette, hogy az Erzsébetváros nyomtatott sajtótermék 2019. áprilisi száma 2019. április 18-i dátummal jelent meg, amely mellékletével együtt a https://www.erzsebetvaros.hu/ujsag oldalon érhető el.

[3]           Előadta, hogy az általa kifogásolt lapszám mellékletének „3. oldalán Devosa Gábor képviselő (…) a 6. oldalon dr. Kispál Tibor képviselő (…) a 10. oldalon Németh Gábor János képviselő (…) a 13. oldalon Szűcs Balázs képviselő neve alatt az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti listájának támogatására felhívó, politikai hirdetéshez hasonló tartalom található.” Hozzátette, hogy a 7. oldalon Moldován László képviselő neve alatt a Lehet Más a Politika logóját és európai parlamenti választási kampányának jelmondatát tartalmazó, politikai hirdetéshez hasonló tartalom található”. „A 11. oldalon Sólyom Bence képviselő (…) a 19. oldalon Benkő Tamás képviselő neve alatt a színvilága és a pártelnök neve alapján egyértelműen a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség támogatására buzdító, politikai hirdetéshez hasonló tartalom látható”. A 12. oldalon Juhász Szabolcs képviselő neve alatt egy kisebb méretű, a Jobbik Magyarországért Mozgalom európai parlamenti listájának támogatására felhívó, politikai hirdetéshez hasonló tartalom található.”

[4]           Álláspontja szerint „az Erzsébetváros nyomtatott sajtótermék 2019. áprilisi számának részét képező "Képviselői híradó" elnevezésű mellékletben számos helyi önkormányzati képviselő ebben a minőségében az ingyenes önkormányzati lapban rendelkezésére álló felületet arra használta, hogy az európai parlamenti választásokon egy vagy közös listát állító több jelölő szervezet támogatására buzdítson.”

[5]           Kifogástevő hivatkozással a Kúria Kvk.V.37.565/2018/2. számú határozatban kifejtettekre rögzítette, hogy „sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget rögzítő alapelvet, ha a helyi önkormányzat lapja egyes jelölő szervezetek népszerűsítését szolgáló, a helyi önkormányzati képviselői tevékenységhez egyébként nem kötődő tartalmakat ingyenesen közzétesz, míg más jelölő szervezetek számára ezt nem teszi lehetővé. Ezen túlmenően azok a helyi önkormányzat képviselők, akik a választópolgárok számára a helyi önkormányzati képviselői tevékenységükről való beszámolás lehetőségét arra használják fel, hogy (…) egy jelölő szervezetnek az európai parlamenti választásokon való népszerűsítését szolgálják, (…) megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a rendeltetésszerű joggyakorlást előíró törvényi rendelkezést.”

[6]           Mindezek alapján kérte, hogy a Fővárosi Választási Bizottság állapíts a meg, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala, mint az Erzsébetváros elnevezésű nyomtatott sajtótermék kiadója megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt választási alapelvet, valamint Devosa Gábor, dr. Kispál Tibor, Moldován László, Németh Gábor János, Sólyom Bence, Juhász Szabolcs, Szűcs Balázs, Benő Tamás helyi önkormányzati képviselők megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezést. Kérte továbbá, hogy a Választási Bizottság alkalmazza a jogsértőkkel szemben a Ve.-beli jogkövetkezményeket.

[7]           A Fővárosi Választási Bizottság 12/2019. (IV. 23.) FVB számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala, valamint Devosa Gábor, dr. Kispál Tibor, Moldován László, Németh Gábor János, Sólyom Bence, Juhász Szabolcs, Szűcs Balázs, Benő Tamás helyi önkormányzati képviselők megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvi rendelkezést. A jogsértőket a további jogsértéstől eltiltotta, a kifogást egyebekben elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[8]           Beadványozó 2019. április 25-én 09 óra 46 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a 12/2019. (IV. 23.) FVB számú határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással. Érintettségének igazolásaként arra hivatkozott, hogy a támadott határozat rendelkező részére rá is vonatkozik.

[9]           Kifejtette, hogy álláspontja szerint az FVB határozata „nem nevesíti, nem támasztja alá, hogyan élt vissza jogával”. Hozzátette, hogy „a határozat továbbá mindenfajta külön, konkrét indokolás nélkül prejudikál, hiszen a kiadó megkérdezése nélkül feltételezi, hogy a melléklete mire használatos, vélelmezte ugyanis azt, hogy az csupán az önkormányzati képviselői mindennapi tevékenység bemutatását foglalhatja magában.” Álláspontja szerint „nem jogsértő, ha a jelenlegi EP-kampány során fontosnak tartott gondolatok így jutnak el az érintettek, a választópolgárok felé.”

[10]        Megjegyezte, hogy „semmi esetre sem minősül a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sérelmének az, hogy a határozat állítása szerint mások, akik nem képviselők, nem tehették közzé gondolataikat.” Véleménye szerint a határozatban „komoly tényállásbeli tévedés” is található. Továbbá nem tartalmaz indokolást arra vonatkozóan sem, hogy „miért lennének felelősek a lap által elkövetett jogsértésért a képviselők.”

[11]        Fentiek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Fővárosi Választási Bizottság 12/2019. (IV. 23.) FVB számú határozatát változtassa meg és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12]         A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13]        A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[14]         A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást, továbbá a támadott határozatot a Fővárosi Választási Bizottság nem mérlegelési jogkörben eljárva hozta.

[15]        A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban utalt arra a következetes joggyakorlatra, mely alapján a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[16]        A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

[18]        A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a jogorvoslatok benyújtásának formai és tartalmi feltételeit tartalmazó formanyomtatványok (jogorvoslat típusonként) a www.valasztas.hu honlapon elérhetőek, amelyek használata nagyban segítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]        A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 331. § (1) bekezdésén és a 345. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 25.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök