656/2014. NVB határozat - Békési Béla, a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            656/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Békési Béla, a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 35/2014. (III.06.). számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Bács-Kiskun Megyei 06. számú számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban OEVI) a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt részére 2014. február 27. napján 80 darab ajánlóívet adott át, amely tényt az OEVI rendelkezésére álló átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsít. Az OEVI az ajánlóívek ellenőrzése során megállapította, hogy a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt jelölő szervezet a részére korábban rendelkezésre bocsátott 80 db összes ajánlóívből a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, azaz 2014. március. 03-án 16.00 óráig egyet sem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 4.060.000,-Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Fellebbező előadta, hogy a Kecskeméti Választási Irodához határidőben eljuttatott üres ajánlóíveket csak két órás intézkedés után voltak hajlandóak átvenni, aminek következtében késedelmesen történt a leadás. Fentiekre tekintettel fellebbező kéri az OEVB 35/2014. (III.06) határozatának hatályon kívül helyezését.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy önmagában a Ve. egyes §-ainak megjelölése nem tesz eleget a Ve. 224. § (3) bekezdése első fordulatában foglalt követelménynek, tekintettel arra, hogy a megjelölt jogszabályhelyek mellett a beadványozó nem jelöli meg konkrétan a választási iroda kifogásolt eljárási cselekményét, illetve nem mutatja be az erre vonatkozó bizonyítékait
Továbbá a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke