656/2010. OVB határozat - K. Gy.-né magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
656/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 14-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva K. Gy.-né magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Magánszemély 2010. október 6-án kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) Bara László képviselőjelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatban. Álláspontja szerint nevezett személy nem lehet képviselőjelölt, mert az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban áll. Sérelmezte, hogy bejelentését a Helyi Választási Bizottság nem bírálta el.
 
A kifogást a TVB a 2010. október 7-én tartott ülésén a 91/2010. (X. 7.) számú határozatával elkésettség miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra hivatkozva, hogy a beadványban megjelölt képviselőjelölt nyilvántartásba vételére 2010. szeptember 1-jén került sor. Ezért jogorvoslati kérelem benyújtására szabályszerűen 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lett volna lehetőség.
 
II.
 
A beadványozó 2010. október 11-i keltezésű fellebbezését postai úton nyújtotta be. A fellebbezés az illetékes választási szervhez 2010. október 12-én érkezett.
Fellebbező beadványában előadta, hogy tévesen hivatkozik a TVB határozata arra, hogy 2010. október 6-án nyújtott be kifogást, mivel az általa törvénysértésnek vélt helyzetet „számos személy és önkormányzati képviselő is észlelte és bejelentést tett, még Bara László nyilvántartásba vétele előtt, illetve azt követően is folyamatosan”.
Ebből következően „helytelenül hivatkozik a határozat arra, hogy jogorvoslati lehetőség benyújtására 2010. szeptember 3-án lett volna lehetőség”.
 
 
III.
 
A Ve. 80. §-a szerint:
„(1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell előterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz”.
A Ve. 81. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az elkésett.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB fenti, 2010. október 7-én hozott határozata ellen – ahogyan azt a határozat jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatója helyesen tartalmazza –, fellebbezést úgy lehetett volna benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 9. napján 16.00 óráig megérkezzen a TVB-hez, vagy a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult Országos Választási Bizottsághoz. Fellebbező beadványa ezzel szemben 2010. október 12-én érkezett a TVB-hez, így az elkésettnek minősül.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 80. §-án, a 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke