655/2010. OVB határozat - B.-né P. E. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
655/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva B.-né P. E. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 64/2010. (X. 8.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

Magánszemély 2010. október 6-án 15 óra 50 perckor kifogást nyújtott be a Heves megye 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához címezve, melyet a Füzesabonyi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a benyújtás napján áttett a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).
A kifogástevő beadványában kérte a Füzesabonyi 2., 3., 5. és 8. számú választókerületekben a Ve. 3. §-ában foglalt választási alapelvek vélelmezett megsértése miatt a jogszabálysértés tényének megállapítását és a választási eredmény megsemmisítését. Kérelméhez becsatolta három magánszemély írásbeli nyilatkozatát, továbbá megnevezett több, a választási eljárásban résztvevő személyt tanúbizonyítás céljából. A TVB eljárása során tanúnyilatkozatok alapján egyértelműen megállapította, hogy a választási alapelvek megsértésére alkalmas esemény, cselekmény (szavazásra buzdítás, szavazólap kitöltési minták és pénz átadása, stb.) mindegyike a 2010. október 3-i szavazás napján vagy azt megelőzően történt. Ezt követően a TVB 64/2010. (X. 8.) számú határozatában megállapította, hogy a kifogás a választási eljárás alapelveinek megsértésére alapított jogorvoslat, melynek benyújtására rendelkezésre álló határidő 2010. október 5-én 16.00 órakor lejárt, ezért az október 6-án benyújtott kifogás elkésett, mivel az a törvény által előírt 2 napos jogorvoslati határidőn túl került benyújtásra.

II.

A beadványozó 2010. október 10-én fellebbezést nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a TVB 64/2010. (X. 8.) számú határozata ellen.
Beadványában előadta, hogy a TVB határozatát jogellenesnek tartja. Sérelmezte, hogy a TVB a 2010. október 6-án benyújtott beadványát kifogásként értékelte és „nem mérlegelte, hogy az nemcsak kifogás, hanem egyben fellebbezésnek is tekintető az előterjesztett bizonyítékok és a beadvány tartalma alapján”. Megítélése szerint beadványa fellebbezésként történő értékelése esetén figyelemmel a polgármester- és képviselő-választás eredménye megállapításának időpontjára, határidőben került benyújtásra. Jelen eljárásban tárgyalt fellebbezésében idézte a Ve. 73. (4) bekezdés a) és b) pontját. A leírtak alapján a fellebbező kérte, hogy az Országos Választási Bizottság adjon helyt a fellebbezésének és a „Ve. 73. § (5) bekezdése, Ve. 78. § (1) a)-c) pontjai alapján a választási eredményt megállapító döntést semmisítse meg, és új választást rendeljen el, mind a polgármesteri választás, mind az önkormányzati képviselő választást illetően”.

III.

A fellebbezés nem alapos.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy jogilag helytállónak ítélte meg a TVB döntését, mely szerint a 2010. október 6-án benyújtott kifogás nem tekinthető a választási eredmény elleni jogorvoslatnak, ezáltal a HVB-nek a polgármester- és egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezésnek.
A választási bizottságnak az eredményt megállapító döntése elleni fellebbezés szabályait a Ve. 73. § (4) bekezdése a) és b) pontjai konkrétan meghatározzák. A beadványozó által 2010. október 6-án benyújtott jogorvoslati kérelem a hivatkozott jogszabályi követelményeknek nem felel meg, az – ahogyan azt a TVB 64/2010. (X. 8.) számú határozatában rögzítette – a választási eljárás alapelveinek megsértésére alapított kifogás a 2010. október 3-án észlelt jogszabálysértések miatt.
A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. Ennek alapján a TVB helyesen állapította meg határozatában, hogy a 2010. október 3-án történt cselekménnyel szemben kifogást 2010. október 5-én 16.00 óráig lehetett volna benyújtani. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

A határozat a Ve. 77.§-án, a 81. § (4) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke