654/2010. OVB határozat - N. K. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
654/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva N. K. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 68/2010. (X. 6.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy Cigánd településen a 2010. október 3-án megtartott települési önkormányzati képviselők, valamint a polgármester választása során megsértették a Ve. 3. § a)-d) pontjaiban foglalt alapelveket, továbbá megvalósult a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend megsértése.

Az Országos Választási Bizottság a Cigánd településen 2010. október 3-án megtartott települési önkormányzati képviselő-választás, továbbá a polgármester-választás eredményét megsemmisíti és a szavazást megismételteti.

Az Országos Választási Bizottság a szavazást 2010. október 30. (szombat) napjára tűzi ki.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. október 4-én kifogást nyújtott be a 2010. október 3-án Cigánd településen lebonyolított önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Kifogástevő álláspontja szerint jogszabálysértés történt a választás során, figyelemmel arra, hogy a szavazás folyamán szervezett szállításra, valamint étel és ital osztására került sor, melyet igazolnak a kifogáshoz csatolt rendőrség által készített dokumentumok, a rendőrség által tett intézkedések, valamint a helyi választási bizottság előtt tett bejelentés.
Kifogástevő szerint sérültek a Ve. 3. §-ának a-d) pontjaiban foglalt alapelvek, valamint megvalósult a 41. §-ban foglalt kampánycsend-sértés. Beadványozó kérte, hogy a választási bizottság a jogsértés megállapításán túl a Ve. 78. § (1) bekezdés c) pontját alkalmazva semmisítse meg és ismételtesse meg a választási eljárást „figyelemmel arra, hogy olyan súlyú a jogszabálysértés”, amely ezen szankció alkalmazását indokolja. Beadványozó álláspontja szerint az általa leírt események befolyásolhatták a választás eredményét, „különös figyelemmel arra hogy a polgármester személyében minimális szavazatkülönbség van”.
A kifogást a cigándi helyi választási iroda vezetője „további eljárás lefolytatása érdekében” felterjesztette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője részére.
Kifogástevő 2010. október 5-én kiegészítette jogorvoslati kérelmét, melyben megnevezett hat választópolgárt, akik állítása szerint tanúsíthatják az általa előadottakat. Beadványozó kérte a megnevezett tanúk meghallgatását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 68/2010. (X. 6.) számú határozatával a kifogást elutasította. A TVB álláspontja szerint a beadványozó által becsatolt bizonyítékok nem alkalmasak arra, hogy bizonyítsák a kifogásban megjelölt jogszabálysértések elkövetését, „melyből következően nem alapozzák meg a választás eredményének megsemmisítését, a szavazás megismétlését”. A TVB a kialakult gyakorlatra, továbbá a Ve. rendelkezéseire hivatkozva mellőzte a tanúk meghallgatását.

II.

A beadványozó 2010. október 8-án fellebbezést nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a TVB fenti határozata ellen.
Beadványában fenntartotta a kifogásában leírtakat, továbbá előadta, hogy „cédulákon volt előre megjelölve hogy kire kell szavazni, mely cédulák kézről-kézre jártak”.
Fellebbezéséhez további bizonyítékként csatolta hat választópolgár – közjegyző által hitelesített – nyilatkozatát, „melyet azok a személyek tettek, akik érdemben tudnak nyilatkozni a választás során történtekről”. Fellebbező álláspontja szerint a nyilatkozatokból egyértelműen kiderül, hogy szervezetten történt a szavazók szállítása, akiknek „befolyásolták a szabad választási jogukat”.
Fellebbező kérte a választás megsemmisítését és megismételtetését a „képviselő testületi tagok és a polgármester választás vonatkozásában”.
A fellebbezéshez csatolt nyilatkozatokban a választópolgárok azt állítják, hogy Cigánd településen szervezetten történt a szavazók szállítása, továbbá több választónak – többek között a nyilatkozatok szerint írástudatlan polgároknak – adtak olyan listákat, amelyeken egyes jelölteket feltüntetve befolyásolták a választói akaratot. Egyes nyilatkozatok szerint a választás napján a településen hangszóróval felszerelt gépkocsival kampányt folytattak az egyik jelölt érdekében.

III.

A Ve. 40. § (2) bekezdése szerint „A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos”. A Ve. 41. §-a szerint a „A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton”.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezéshez csatolt tanúnyilatkozatok alkalmasak annak bizonyítására, hogy Cigánd településen olyan kampánycsend-sértések történtek, amelyek alkalmasak voltak az egyéni listás, valamint a polgármester-választás eredményének befolyásolására.

Az Országos Választási Bizottság bizonyítottnak látta, hogy több választópolgárt szervezetten szállítottak a szavazókörökhöz, továbbá egyes választópolgárok olyan listákat kaptak a szavazás napján, amelyek iránymutatást tartalmaztak egyes jelöltek megválasztására vonatkozóan. Ezen kívül a Testület bizonyítékként fogadta el több választópolgár azon nyilatkozatát, hogy a választás napján egy hangszóróval felszerelt gépkocsiból egy bizonyos jelölt mellett történő szavazásra buzdítottak.

A fenti cselekmények azon túl, hogy megvalósítják a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend megsértésének tényállását, nyilvánvalóan alkalmasak voltak arra, hogy – bár pontosan nem megbecsülhető számban – de széleskörűen befolyásolják a választópolgárok akaratát.

Az Országos Választási Bizottság figyelembe vette azt a tényt is, hogy a polgármester-választás tekintetében a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között mindössze 42 szavazat volt a különbség, míg az egyéni listás választás során a mandátumot már nem szerző legtöbb szavazatot kapott jelölt mindössze 6 szavazattal kapott kevesebb szavazatot a legkevesebb, de még mandátumot szerző jelölttől.

Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választás során elkövetett kampánycsend-sértés olyan súlyú volt, amely kihatott a választás eredményére, így a Testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

A határozat a Ve. 4. § (1)-(2) bekezdésén, a 40-41. §-án, a 78. § (1) bekezdés a) és c) pontjain, a Ve. 78. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke