653/2010. OVB határozat - A. K.-né magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
653/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva A. K.-né magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 65/2010. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 4-én kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a választás tisztaságának megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Lungo Drom jelölő szervezet jelöltjei szervezetten szállították rokonaikat a Mezőcsát, Szent István u. 21. szám alatt lévő szavazóhelyiségbe, hogy rájuk szavazzanak. A kifogást tevő előadta, hogy látta, hogy az egyik jelölt egy szavazópolgárt az autójába ültetett, és „együtt vitték a szavazóhelyiségbe a rokonságaikat”. A kifogást tevő e tényre vonatkozólag bizonyítékot nem csatolt, véleménye szerint fenti állítása a szavazásra elment személyek nevével igazolható.
A beadványozó kifogásában elmondta továbbá, hogy a mezőcsáti helyi választási iroda vezetője a helyi cigány kisebbséget nem tájékoztatta a arról, hogy amennyiben „nem adják le a származásukat vállaló papírt”, akkor nem indulhatnak jelöltként, illetve nem szavazhatnak. A beadványozó kérte a TVB-t, hogy a választás tisztasága érdekében vizsgálják ki a kifogásban foglaltakat, és írjon ki új választást.
A beadványozó 2010. október 5-én kiegészítette a kifogást azzal, hogy hallotta, hogy „valaki azt mondta D.A.-nak, hogy legyen kedves megállni, mert már nagyon nyilvános az, hogy behordja az embereket”. Kiegészítésében kérte továbbá, hogy szeretné látni az összes szavazási iratot, és hogy előtte számolják össze, mennyi szavazatot kapott a települési kisebbségi önkormányzati képviselői és a helyi önkormányzati képviselői választáson.
A TVB a kifogást tevő beadványát a 65/2010. (X.6.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazta a jogszabálysértésre történő hivatkozást, illetve az erre vonatkozó bizonyítékot sem.
 
II.
 
A beadványozó 2010. október 7-én fellebbezést nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a TVB 65/2010. (X.6.) számú határozata ellen.
Beadványában előadta, hogy a kifogásában foglaltakat annyiban egészítené ki, hogy a választás eredményének befolyásolását látja „a legnagyobb problémának és tisztességtelennek”.
A beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a választás tisztaságának és az eredmények szándékos befolyásolását akkor érezte legelőször, amikor nem volt kifüggesztve, plakátozva, hogy „az adott kisebbség csak egy jelölő szervezet jelöltjeként indulhat a választáson, valamint, hogy ha nem vállalják a származásukat, akkor nem is mehetnek szavazni, vagy nem is lehetnek indulók”.
Állítása szerint a mezőcsáti cigány kisebbségi listán e két ember rokonai, barátai, szimpatizánsai találhatók meg a legnagyobb számban. Fellebbezésében előadta, hogy „utólag, amikor megnéztem az OVB honlapját, akkor derült ki a számomra, hogy jóval kevesebb ember van azon a bizonyos listán, minthogy az a valóságban van”. Beadványában előadta továbbá a fellebbező, hogy a Lungro Drom jelöltjeinek, valamint kimondottam egy jelöltnek a célja volt, hogy a jegyző segítségével megnehezítse „a választáson való nyerésemet”. Beadványozó előadta, hogy a szavazás napján látta, hogy egy jelölt és egy állampolgár „egy kocsiban ülve hozzák-viszik az embereket”. Ugyanezt elmondása szerint több ember is látta.
A fellebbező a települési kisebbségi képviselők új választásának kiírását kérte Mezőcsáton.
 
III.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 79. § (2) bekezdése értelmében fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet.
 
A Ve. 80. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
 
A Ve. 81. § (2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
 
A Testület álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem – a TVB döntésével ellentétben – tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését azáltal, hogy a beadványozó a választások tisztaságának megsértését valószínűsítette.
 
Tekintettel azonban arra, hogy sem a kifogás, sem a fellebbezés nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott
 
 
IV.
 
A határozat a Ve. 79. és 80. §-án, a 81. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke