652/2014. NVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt meghatalmazott jogi képviselője, Dr. Németh Zoltán László útján benyújtott fellebbezése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                                                652/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt meghatalmazott jogi képviselője, Dr. Németh Zoltán László útján (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott fellebbezése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 32/2014. (III. 03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt jelöltjeként indulni szándékozó Leskó Emese egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a 32/2014. (III. 03.) számú határozatában visszautasította. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ajánlások ellenőrzése során megállapította, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, tekintettel arra, hogy a jelölt mindösszesen 406 érvényes ajánlást gyűjtött össze.
Az OEVB az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ára és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésére hivatkozással a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez, melyben kéri a megtámadott határozat megváltoztatását és Leskó Emese egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét, hivatkozva arra, hogy a megtámadott határozat sérti a Ve. 124. §-127. §-ában, 252. §-ában és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakat.
Az OEVI a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül nem érkezett meg a választási bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy beadványozó konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az ajánlások felülvizsgálatát, melyre tekintettel a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke