652/2010. OVB határozat - B. L. B. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
652/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva B. L. B. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó „kifogás” elnevezéssel 2010. október 5-én fellebbezést nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz a monorierdei Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) és a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 2010. október 3-i működésével, a választási eredmény megállapításával kapcsolatban.
Beadványozó kifejtette, hogy a HVB tagjaként az önkormányzati választás polgármester választási eredményét megállapító jegyzőkönyvét 2010. október 4-én hajnali 2 óra 45 perckor írta alá a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében. Előadta, hogy az A oldal F táblázati oszlopa még egy darab hiányt jelez, 23 db érvénytelen és 1484 db érvényes szavazólapot rögzít, ezen jegyzőkönyv B oldalát a fenti időpontban látta el kézjegyével.
2010. október 4-én 14 óra 45 perckor a helyi választási iroda vezetője levélben arról értesítette, hogy a jegyzőkönyvek másolása során „tévedésből” a jegyzőkönyv munkapéldányának egyik oldala került másolásra a végleges eredményt megállapító jegyzőkönyv egy oldala helyett. A HVI vezetője a leveléhez mellékelt egy „új” jegyzőkönyvi A oldalt, melyen az F oszlopban hiányzó szavazólap nincs jelölve, az érvénytelen szavazólapok száma 32 db, az érvényes szavazólapok száma 1476 db. A HVI vezetője ezen „javított” jegyzőkönyvhöz hozzáfűzte a korábbi, eredeti jegyzőkönyv aláírásokat tartalmazó B oldalt.
Fellebbező kijelentette, hogy ezen, postán megküldött jegyzőkönyvet soha nem látta, kézjegyével nem látta el, ezen számokat a HVB soha nem állapította meg. Álláspontja szerint a HVI vezetőjének ezen eljárása felveti a közokirat-hamisítás gyanúját.
Fellebbező véleménye szerint a HVI eljárása olyan kérdéseket vet fel a HVI és a HVB működésével kapcsolatban, mely szükségessé teszi a teljes választási folyamat felülvizsgálatát, de mindenekelőtt a szavazólapok újbóli, tételes megvizsgálását a polgármester-választás, a helyi önkormányzati képviselő-választás és a megyei listára leadott szavazatok tekintetében is.
Bizonyítékként becsatolta a Monorierdő település megyei közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyveinek A és B oldalait.
 
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 189/2010. (X. 4.) számú határozatával megállapította a megyei listás választás eredményét.
 
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy 79. § (2) bekezdése értelmében fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet.
 
A Ve. 80. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
 
A Ve. 81. § (2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt törvénysértés nincs összefüggésben a megyei listás választással, arra bizonyítékot sem tartalmaz. A kérelmező nem jelölte meg azt sem, hogy mely jogszabálysértés következtében kéri a megyei listás szavazatok újraszámolását.
 
Tekintettel arra, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését és a vélelmezett jogszabálysértés bizonyítékát sem, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
 
A határozat a Ve. 79. és 80. §-án, a 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke