651/2010. OVB határozat - Medveczki Zoltán, a Magyarországi Zöld Párt elnöke által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
651/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Medveczki Zoltán, a Magyarországi Zöld Párt elnöke által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Medveczki Zoltán a Magyarországi Zöld Párt elnöke és Szob Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) tagja 2010. szeptember 30-án kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy a HVB 2010. szeptember 29-i ülése, melyen egy, a Magyarországi Zöld Párt jelöltjének szórólapja ellen benyújtott kifogást tárgyalta, úgy került összehívásra, hogy a HVB tagjai annak tárgyáról, az ott tárgyalt beadványról nem kaptak teljes körű tájékoztatást. A kifogástevő sérelmezte, hogy nem került megküldésre a HVB tagjai részére faxon vagy elektronikusan az ülés meghívója sem. Mindezek miatt a kifogástevő szerint „jogtalan hátrányba került a Zöldek jelöltjének érdekképviselete”. Kifogásában vitatta a HVB döntését, megítélése szerint a HVB tagjai a döntéshozatal során nem voltak tárgyilagosak és szubjektív véleményük alapján bírálták el a szervezet jelöltjének szórólapját kifogásoló beadványt. Mindezek alapján kérte a HVB „feloszlatását és új HVB tagok kinevezését, új HVI vezető kijelölését, valamennyi törvénysértő elmarasztalását”.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a kifogást 164/2010. (X.3.) számú határozatával elutasította. A TVB határozatában megállapította, hogy nem tartozik hatáskörébe a HVB ülésének összehívásával és tárgyalási módjával kapcsolatos cselekmények elbírálása.
 
II.
 
A TVB határozata ellen a fellebbező 2010. október 5-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét. Fellebbezését az alábbiakra alapozta: „konkrét törvényi helyre nem hivatkozott a TVB a határozatban arra vonatkozólag mely kizárja az illetékességet”, „nem jelölte meg ki az illetékes az ügyben”. Fellebbezésében fenntartotta a kifogásában előadottakat, kivéve a HVB tagjainak kizárásához és a helyi választási iroda vezetőjének leváltásához fűződő kérelmét. Kérte továbbá az általa vélelmezett szabályellenesség kivizsgálását a „Polg. Hiv. fizetett ügyvédje Polg Hiv dolgozók kezdeményezésére indított kifogás jogszerűségét” valamint a „tárgyalás és döntéshozatal azon módját, amikor a HVB tagok kijelentik, hogy a jogszerűség és igazságtartalom nem számít”.
 
III.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 79. § (2) bekezdése értelmében fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet.
 
A Ve. 80. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
 
A Ve. 81. § (2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
 
Tekintettel arra, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, ezért azt az Országos Választási Bizottság a Ve. 81. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az Országos Választási Bizottság megjegyzi, hogy a jogorvoslati kérelemben a jogsértés megjelölése nem feltétlenül a konkrét jogszabályhely megnevezését jelenti. A törvényi feltétel teljesítéséhez elegendő valamely a törvény által meghatározott előírásra vagy a választási eljárás alapelvének megsértésére hivatkozni.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 79. és 80. §-án, a 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke