650/2010. OVB határozat - G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
650/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 236/2010. (X. 4.) számú határozatát – indokolásának megváltoztatásával – helybenhagyja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Kifogástevő 2010. október 4. napján kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB) a XIII. kerület önkormányzatának hivatalos honlapjával (www.budapest13.hu) kapcsolatban. Kifogásában azt állította, hogy a jelzett honlap egyik oldalára 2010. október 3-án, 6 óra és 15 óra között felkerültek a Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 209/2010. (X. 3.) számú, valamint a 210/2010. (X. 3.) számú HVB határozatai. Mindezt a kifogást tevő saját számítógépén látta. Álláspontja szerint ez alkalmas a választói akarat befolyásolására és a fenti cselekmény megvalósítja a Ve. 41.§-ában foglalt kampánycsend megsértését, mivel a választói akarat befolyásolására alkalmas információ szolgáltatása történt elektronikus úton. Kifogásához mellékelte az általa megjelölt határozatok szövegét. 
A fentiek alapján kérte az FVB-t, állapítsa meg, hogy Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzata megsértette a Ve. 41.§-ában foglaltakat.
 
Az FVB a 236/2010. (X. 4.) számú határozatával a kifogást elutasította hivatkozva az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Einfo tv.) mellékletében foglaltakra, valamint arra, hogy a Ve. nem tartalmaz arra vonatkozó korlátozást, hogy a választási bizottságok a döntéseiket a kampánycsend ideje alatt nem hozhatják nyilvánosságra.
 
 
II.
 
Fellebbező a 2010. október 5-én benyújtott jogorvoslati kérelmében fenntartotta a kifogásában leírtakat, továbbá előadta, hogy az Einfo. tv. általános rendelkezései nem írhatják felül a Ve. speciális szabályait.
A fellebbező kérte az Országos Választási Bizottságot, hogy változtassa meg az FVB döntését, a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg, hogy Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzat megsértette a kampánycsendet.
 
III.
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezésben foglaltak vizsgálatát követően az alábbi következtetésre jutott.
 
A választási eljárásban a választási bizottságok elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Ve. 29/C. § (5) bekezdése szerint „A választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza”.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választási bizottságok hatáskörük gyakorlása folyamán – pl. jogorvoslati kérelmek elbírálásával, a választási bizottság ülésén hozott határozatok közzétételével – nem valósíthatják meg a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend-sértés tényállását. A Testület megállapítja, hogy a választási eljárásban alkalmazott kifejezetten rövid (1, illetve 2 napos) jogorvoslati határidőkre tekintettel, a jogorvoslathoz való jog teljeskörű biztosítása érdekében különösen indokolt a határozatok minél előbbi történő nyilvánosságra hozatala.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 

IV.
 A határozat a Ve. 29/C. § (5) bekezdésén, a 77 §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke