649/2010. OVB határozat - Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária és Tisza József kisebbségi jelöltek által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
649/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária és Tisza József kisebbségi jelöltek által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária és Tisza József cigány kisebbségi képviselő jelöltek 2010. október 3-án kifogást nyújtottak be a Tápiószelei Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB).
A kifogásukban előadták, hogy 2010. október 3-án jutott tudomásukra, hogy 14 választópolgárt nem engedtek a kisebbségi szavazókörben leszavazni, mert nem szerepeltek a cigány kisebbségi választói jegyzékben.
A HVB 58/2010. számú határozatában a választási eljárásról szóló Ve. 115/H §. (1) bekezdése alapján megállapította, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe a törvény 115/F. (1) bekezdésében megállapított határidőt követően nem vehető fel választópolgár. Miután e határidő eltelt, így a választói jegyzékbe vételre nincs lehetőség. A HVB fenti határozatával a kifogást 2010. október 3-i ülésén elutasította.
 
II.
 
Beadványozók a határozat ellen 2010. október 3-án 16 óra 23 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtottak be az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványukban előadták, hogy a „saját családtagjaink is kimaradtak a névjegyzékből, annak ellenére, hogy júliusban magunk vittük be a szükséges kiöltött nyomtatványokat”. Előadták továbbá, hogy a nyilvántartásba vételről kapott visszaigazolást ugyan nem ellenőrizték, de „ha valakinek gond volt a papírjával, mi a hibát azonnal javítottuk”. Állításuk szerint „180 és 200 darab között volt a leadott papírok száma”, de erről feljegyzést nem készítettek, mert azt törvénytelennek vélték.
Fellebbezésükben előadták továbbá, hogy „minden esetben ketten voltunk jelen, tudjuk tanúsítani amit állítunk. Minden esetben ellenőrizte az ügyintéző a regisztráltak adatait, meg voltunk győződve, hogy minden rendben.”
Beadványukban kifejtették, hogy 2010. október 3-án szembesültek azzal a ténnyel, hogy „22 embert nem engedtek ezzel az indokkal a kisebbségi választáson szavazni.”
A fellebbezők szerint a HVB azért utasította vissza kifogásukat, mert a fellebbezők mulasztottak. A beadványozók megítélése szerint igazságtalan, hogy „senkit nem érdekel, hogy hogyan tűnhettek el csak úgy, több, mint 20-an a névjegyzékről” illetve „ki fogja biztosítani számukra, hogy éljünk törvényadta jogunkkal”.
 
Beadványukhoz a HVB 58/2010 sz. határozatát, illetve a Nagykátai Rendőrkapitányságon tett feljelentésüket csatolták.
 
 
III.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 79. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.  Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet.
A Ve. 80. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.
A Ve. 81. § (2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha azt nem a 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be.
Tekintettel arra, hogy a fellebbezést nem a 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz vagy annak elbírálására jogosulthoz nyújtották be, az Országos Választási Bizottság azt a Ve. 81. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
 
IV.
 
A határozat a Ve. 79. és 80. §-án, a 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke