648/2010. OVB határozat - dr. B. T. S. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
648/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. B. T. S. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 3-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz.
Kifogástevő előadta, hogy a Magyar Nemzet Online oldalon a vezető hírek között szerepel a „Közel kétharmados többséget szerzett a jobbközép koalíció” (http://www.mno.hu/portal/740108) című cikk. A címre kattintva kiderül, hogy a hír a lettországi választási eredményekről számol be, azonban a nyitó oldalon található cím nem utal Lettországra, hanem azt sugallja, hogy a magyarországi jobbközép koalíció az önkormányzati választásokon is közel kétharmados többségre számíthat. Kifogástevő szerint kérdéses, hogy a fent említett cikk által megvalósult-e a kampánycsend megsértése.
Kifogástevő bizonyítékként csatolta a Magyar Nemzet Online nyitó oldalát és a hivatkozott cikket.
II.
 
A Ve. 40. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos.” A Ve. 41. §-a szerint „a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása”.
Az Országos Választási Bizottság a kifogásban megjelölt és ahhoz csatolt, a Magyar Nemzet Online nyitó oldalán megjelent címet és cikket megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg. Habár a cikk megjelenésére a kampánycsend időszakában került sor, annak tartalmi vizsgálatát követően egyértelműen megállapítható, hogy az nem alkalmas a választói akarat befolyásolására. Már a kifogásban megjelölt cikk megjelenésének időpontja kizárja a jogszabálysértés tényét. Ugyanis a szavazás napján délelőtt jelent meg, amikor még a szavazás folyamatban volt, így még az eredmény sem kerülhetett megállapításra, így senki nem gondolhatta, hogy az az önkormányzati választás eredményére vonatkozik. A Testület megjegyzi továbbá, hogy magának a cikk címének megjelenítése szintén nem eredményezheti a kampánycsend megsértését. Minden internetes felhasználó számára ismeretes ugyanis, hogy a cikk (link) címére kattintva juthat el annak teljes tartalmához. A cikk teljes tartalma nem ítélhető meg a címének szövegéből.
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 40.§-án, 41.§-án, 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke