647/2010. OVB határozat - P. T. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
647/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva P. T. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a kuruc.info internetes oldal a kifogásban megjelölt cikkekkel megsértette a kampánycsendet.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 3-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a Ve. 40-41. § rendelkezései megsértése miatt.
A kifogástevő előadta, hogy a http://kuruc.info oldalon böngészve értesült arról, hogy ott 2010. október 3-án 9 óra 32 perckor és 10 óra 12 perckor több, Staudt Gáborról szóló videó üzenetet helyeztek el, megsértve a Ve. fent hivatkozott rendelkezéseit. Bizonyítékként a http://kuruc.info/r/52/67232/ és a http://kuruc.info/r/52/67234 cikkekre hivatkozott.
 
II.
 
A Ve. 40. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos.” A Ve. 41. §-a szerint „a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása”.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kuruc.info internetes oldalon a kifogástevő által megjelölt videó üzenetek a kampánycsend idején kerültek közzétételre, és a 2010. évi önkormányzati képviselőválasztáson induló Jobbik Magyarországért Mozgalom főpolgármester-jelöltjével kapcsolatos megnyilvánulásokat tartalmaznak, melyek egyértelműen alkalmasak a választói akarat befolyásolására, megvalósítva ezáltal a Ve. 41. §-ában foglalt tényállást.
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
 
A határozat a Ve. 40.§-án, 41.§-án, 78. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke