646/2010. OVB határozat - K. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
646/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva K. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 3-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy a Magyar Televízió Zrt. m1 csatornája a 2010. október 2-án 19 óra 30 perckor kezdődő Híradó című műsorában beszámolt a főpolgármester-jelöltek kampányzáró eseményéről. Kifogástevő sérelmezte, hogy a Magyar Televízió Zrt. az említett műsorban a „Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének programjáról körülbelül 120 másodperc időkeretben nyújtott tájékoztatást, az MSZP és a Jobbik főpolgármester-jelöltjének programjáról kb. 30 másodperc időkeretben, míg az LMP főpolgármester-jelöltjének programjáról kb. 15 másodperc időkeretben”nyújtott tájékoztatást. Ezen túl sérelmezte, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjének kampányeseményét olyan módon mutatta be a Magyar Televízió Zrt. kifogásolt műsora, hogy több alkalommal a Magyar Köztársaság miniszterelnökének nyilatkozatát mutatta.
A kifogástevő beadványában idézte a Ve. 3. § c) és d) pontjait. Megítélése szerint „az azonos posztért induló jelöltek bemutatása esetén teljes mértékben biztosítani kell az esélyegyenlőség elvét, amit a Magyar Televízió nem tartott be”.
Mindezek alapján a kifogástevő kérte, hogy az Országos Választási Bizottság tiltsa el a Magyar Televízió Zrt.-t a további jogsértéstől, kötelezze az Országos Választási Bizottság határozatának a jogsértő közléssel azonos napszakban és „terjedelemben történő ismertetésére” valamit kérte, hogy beadványát továbbítsák a Médiatanács Panaszbizottságához.
 
 
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság és a Legfelsőbb Bíróság több döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 3. § c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra. Az Országos Választási Bizottság mindezek alapján megállapítja, hogy a műsorszolgáltatók szerkesztett műsorai tekintetében egy konkrét műsoron belül az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértése nem állapítható meg, ugyanis az csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Televízió Zrt. kifogással érintett műsorában mind a négy főpolgármester-jelölt kampányzáró eseményének összefoglalója szerepelt. E tény és a fent leírtak figyelembe vétele alapján önmagában az, hogy a Magyar Televízió Zrt. Híradó című műsorában a főpolgármester-jelöltek programjáról nem ugyanazon időtartamban adott tájékoztatást, nem alapozza meg a Ve. 3. § c) pontjában foglalt – az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között – választási alapelv sérelmét.
Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Televízió Zrt. kifogásolt műsora nem valósított meg választási jogszabály- és választási alapelvsérelmet sem, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak a jogsértés megállapításán túl megfogalmazott kérelmeit egyebekben elutasítja.
 
III.
 
A határozat a Ve. 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke