645/2010. OVB határozat - Á. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
645/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Á. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 3-án kifogást nyújtott be a budapesti XXI. kerületi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). A HVB a kifogást ugyanezen a napon hatáskörének hiányát megállapítva áttette az Országos Választási Bizottsághoz.
A kifogástevő beadványát a Ve. 41. §-ára alapozva, a kampánycsend megsértésére hivatkozva nyújtotta be. A beadványozó szerint a Népszava Online internetes portál 2010. október 3-án reggel 8 óra 4 perckor megküldött hírlevelével megsértette a kampánycsendet. A hivatkozott hírlevél választásokhoz kapcsolódó híreket tartalmaz, így például több a 2010. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson induló jelölttel és jelölő szervezettel kapcsolatos híreket, melyek megítélése szerint alkalmasak lehetnek a választói akarat befolyásolására. Mindezek alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság a kifogásnak adjon helyt és a további jogsértésétől tiltsa el a jogsértőt. A kifogástevő beadványához csatolta a Népszava Online hírlevél, továbbá egyes a hírlevélben felsorolt cikkek kinyomtatott változatát.
 
II.
 
A Ve. 40. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos.” A Ve. 41. §-a szerint „a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása”. Az Országos Választási Bizottság a kampánycsend egyes kérdéseiről szóló 2/2007. (III. 19.) számú állásfoglalásában részletesen értelmezte a választási kampánnyal kapcsolatos jogszabályokat. A hivatkozott állásfoglalás 9. pontjában a Bizottság megállapította, hogy a választópolgárok külön, előzetes megrendelése alapján, az általuk megadott e-mail címre elektronikus úton eljuttatott tájékoztatás vagy egyéb információ megküldése - annak konkrét tartalmától függetlenül - az önkéntesség következtében nem alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, így a kampánycsend megsértését sem valósítja meg. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a csatolt bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy a beadványozó feliratkozott a Népszava Online internetes portál hírlevelére.
A beadvány csatolt mellékletéből azonban nem állapítható meg, hogy a kifogással érintett hírlevél 2010. október 3-án került megküldésre a beadványozó részére, abból a Google postafiók jellegzetességei következtében csak azt lehet megállapítani, hogy 8 óra 04 perckor jelenítették meg az elektronikus levelet.
Az Országos Választási Bizottság tekintettel az állásfoglalásban megfogalmazott önkéntesség elvére valamint arra, hogy nem állapítható meg a kifogásban megjelölt hírlevél megküldésének időpontja megállapítja, hogy a Népszava Online internetes portál nem valósította meg a Ve. 41. §-ában foglalt tényállást. Mindezek alapján a Testület a rendelkező részben foglaltak alapján határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 40.§, 41.§, 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke