644/2010. OVB határozat - K. Sz. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
644/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva K. Sz. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. október 2-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy jelen kifogásával azonos tartalmút 2010. szeptember 8-án már benyújtott az illetékes választási bizottsághoz, mely azonban azt elutasította.
Az Országos Választási Bizottsághoz benyújtott kifogásában előadta, hogy 2010. október 1-jén postai úton érkezett „önkormányzati ujság” borítékjában a SYLLOGOS kampányanyaga is belekerült. A kifogástevő állítása szerint az újságot és a kampányanyagot az önkormányzat sürgősségi bélyegzéssel adta fel, pluszköltséget vállalva ezzel. Kifogástevő sérelmezte, hogy kihasználva azt, hogy a SYLLOGOS vezetője az önkormányzat hivatalvezetője, az önkormányzat elnöke pedig a SYLLOGOS jelöltje az esélyegyenlőséget sértő kampánytevékenységet folytatott a szervezet. Mindezek miatt a kifogástevő „panaszt” tett az önkormányzat elnökével, a hivatalvezetővel és az őt jelölő civil szervezettel szemben a „kisebbségi törvény 1977. évi. C törvény VI. fejezet 43. § (1),(2) újboli megsértése miatt”. Beadványához csatolta a postai úton megkapott kampányanyagot.
 
II.
 
A Ve. 77. §-a határozza meg a kifogás benyújtásának szabályait. A hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
Az érdemi vizsgálat elengedhetetlen feltétele, hogy a kifogás tartalmazza többek között a jogszabálysértés bizonyítékait.
A 77. § (5) bekezdése szerint, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 77. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat – így többek között a jogszabálysértés bizonyítékát –, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 
A kifogástevő beadványából és annak csatolt bizonyítékaiból nem volt megállapítható, a Ve. 3. § c) pontjában foglalt esélyegyenlőség elvének sérelme, azaz, hogy a hivatkozott önkormányzat nem adott lehetőséget arra, hogy újsága egyéb számai mellékleteként más jelölő szervezetek kampányanyaga is terjesztésre kerüljön.  Az Országos Választási Bizottság mindezek alapján megállapította, hogy a kifogástevő beadványához nem csatolt elegendő bizonyítékot a jogszabálysértés megállapításához. Ezért a Bizottság a kifogást bizonyítottság hiányában, érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke