643/2010. OVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom dr. Fila László jogi képviselője útján és B-né dr. S. K. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
643/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. október 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Jobbik Magyarországért Mozgalom dr. Fila László jogi képviselője útján és B-né dr. S. K. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Magyar Rádió Zrt. megsértette a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat azáltal, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai hirdetéséhez véleményt, értékelő magyarázatot fűzött. Az Országos Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, valamint B.-né dr. S. K. magánszemély tartalmában megegyező kifogást nyújtott be 2010. október 2-án az Országos Választási Bizottsághoz.
Beadványozók kifogásukat a Ve. 44/A. § (1) bekezdése és a 77. § (1) bekezdése alapján a Ve. 3. § c) és d) pontja szerinti alapelveinek és a 44. § (1) bekezdés második mondatában foglalt tilalom megsértésére hivatkozással nyújtották be a Magyar Rádió Zrt-nek (a továbbiakban: MR) a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai hirdetése sugárzásának véleményezése, kommentálása, értékelő magyarázat fűzése tilalmazásának megsértése miatt.
Kifogástevők bizonyítékként megjelölték a Magyar Rádió hangtárából az alábbi adást http://www.hangtar.radio.hu/?mrp=autoplay=1||hangtar=20101001_120100_1||autoplay=1 .
Kifogástevők a kifogásolt véleményt idézték beadványaikban, mely szerint „Az MR1 Kossuth Rádió napokig nem szerkesztette adásába a Jobbik Magyarországért Mozgalom fizetett választási hirdetését, mert úgy gondolja, hogy annak egyes állításai alkotmányos értékeket sértenek, így azokat a közszolgálati rádió jogszerűen nem sugározhatja. Előbb az Országos Választási Bizottság, majd jogerős végzésével a Legfelsőbb Bíróság kötelezte a hirdetés sugárzására a Magyar Rádiót. Tiszteletben tartva a Legfelsőbb Bíróság, mint a jogállam egyik elkülönült hatalmi ága jogerős döntését, az MR1 Kossuth Rádió nem tehet mást, mint sugározza a Jobbik Magyarországért Mozgalom fizetett választási hirdetését.”
Kifogástevők szerint az MR fenti véleménynyilvánítása a 2010. október 1-ei Déli Krónikában volt hallható 26:05 másodperctől 26:46 másodpercig, továbbá ezen véleményt az MR-ben folyamatosan beolvassák a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai hirdetésének sugárzását megelőzően/követően. A kifogástevők álláspontja szerint az MR ezen véleménnyel azt a látszatot kelti, hogy jogosult alkotmányossági szempontok alapján válogatni a politikai hirdetések között. Ezzel szemben, a kifogástevők véleménye szerint az Országos Választási Bizottság, illetve a Legfelsőbb Bíróság is kimondta, hogy az MR semmiféle jogosultsággal nem rendelkezik egy politikai hirdetés tartalmának vizsgálata vonatkozásában.
Egyik kifogástevő hivatkozott az Országos Választási Bizottság 629/2010 számú határozatára és a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.993/2010/4. számú végzésére.
Kifogástevők szerint az MR eljárása gyengíti a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai hirdetéséhez kapcsolódó mozgósító erőt és teljes mértékben alkalmas lehet arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai nézeteinek terjesztését semlegesítse a kampányidőszak végén.
Kifogástevők kérték, hogy az Országos Választási Bizottság adjon helyt kifogásuknak, és a Ve. 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, valamint a Ve. 78. § (1) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el az MR-t a további jogszabálysértéstől.
 
Az MR jogi képviselője az Országos Választási Bizottság részére 2010. október 3-án eljuttatott beadványában kifejtette, hogy az MR a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai hirdetését a jogerős bírósági döntést követően azonnal sugározni kezdte és a jogszabályoknak és az megrendelésnek megfelelően került be a politikai hirdetések közé. Kifejtette, hogy az MR nem kommentálta, minősítette a hirdetést, a hírblokkban tájékoztatta hallgatóit egy olyan hírértékű eseményről, amely az elmúlt napokban nagy figyelmet kapott. Kifejtette továbbá, hogy a beadványban idézett hír a Déli krónikába (illetve híradásokba) került be, röviden összefoglalva a történteket és a műsorvezető még összefoglalta a nap addigi eseményeit is. Mellékelte a Déli Krónika hivatkozott adását CD-n.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásokat – tekintettel tartalmi egyezőségükre – egyesítette és azokat egy eljárásban bírálta el.
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásban megjelölt műsor és az azt közvetlenül követő hirdetések meghallgatása után az alábbi megállapításra jutott.
A Ve. 44. § (1) bekezdése szerint a kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az MR azáltal, hogy 2010. október elsején leadott Déli Krónika című műsorában és a nap folyamán több alkalommal egyéb hírműsoraiban is kifejtette, hogy álláspontja szerint a hirdetés „egyes állításai alkotmányos érdekeket sértenek”, így a politikai hirdetésről értékítéletet fogalmazott meg, mellyel megsértette a fenti jogszabályi rendelkezéseket.
A Testület megjegyzi, hogy a Ve. 44. § (1) bekezdés második mondatában megfogalmazott rendelkezés megsértése nem csak abban az esetben valósulhat meg, ha az értékelő magyarázat közvetlenül a politikai hirdetés sugárzását megelőzően vagy azt követően kerül ismertetésre, hanem minden más esetben is, ha az értékelés/vélemény az adott politikai hirdetéssel közvetlenül és egyértelműen kapcsolatba hozható.
Ennek következtében az Országos Választási Bizottság a Ve. 44. § (1) bekezdésének megsértésének megállapításán túl a jogsértőt a további, esetleges jövőbeli jogsértéstől is eltiltja.
A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke