642/2010. OVB határozat - T. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
642/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva T. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 29-én kifogást nyújtott be Érd Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB). A HVB a kifogást 211/2010. számú határozatával áttette az Országos Választási Bizottsághoz. A HVB az áttételt azzal indokolta, hogy a kifogással érintett kiadvány országos terjesztésű, ezért az azzal kapcsolatos beadvány elbírálása tekintetében az Országos Választási Bizottság rendelkezik hatáskörrel.
 
A kifogástevő beadványában előadta, hogy 2010. szeptember 29-én, kifogása benyújtásának napján észlelte azt a választási kiadványt, mellyel kapcsolatban kifogással él. A hivatkozott kiadványt Érd 7. számú egyéni választókerületében terjesztik és megítélése szerint az alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Álláspontja szerint a kiadvány azt a hamis látszatot kelti, mintha „a KDNP a Fideszt támogatná, a valóság ezzel szemben az, hogy Érd 7. vk-ben a KDNP Ticz Lászlót, a Civil Érdek jelöltjét támogatja”. Mindezek alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság „a Fidesz helyi szervezetét a kiadvány további terjesztésétől tiltsa el”. A beadványozó kifogásához csatolta a sérelmezett választási kiadványt.
 
II.
 
A Ve. 77. §-a határozza meg a kifogás benyújtásának szabályait. A hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
Az érdemi vizsgálat elengedhetetlen feltétele, hogy a kifogás tartalmazza többek között a jogszabálysértés megjelölését.
A 77. § (5) bekezdése szerint, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 77. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat – így többek között a jogszabálysértés megjelölését –, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő beadványában nem jelölte meg, hogy az általa kifogásolt választási kiadvány milyen választási jogszabálysértést valósít meg, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke