641/2010. OVB határozat - Tarlós István főpolgármester-jelölt által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

 Az Országos Választási Bizottság
641/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Tarlós István főpolgármester-jelölt által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 229/2010. (IX. 28.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Kifogástevő 2010. szeptember 25-én elektronikus úton kifogást nyújtott be Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének kampánytevékenységével kapcsolatban az Országos Választási Bizottsághoz, melyet az Országos Választási Bizottság 2010. szeptember 26-án áttett a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Választási Bizottsághoz (FVB).
Kifogástevő előadta, hogy Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, 2010. szeptember 24-én, a budapesti Fasori Református Óvodában folytatott kampánytevékenységével megsértette a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 39. § (4) bekezdésének rendelkezését.
Bizonyítékként a http://index.hu/video/2010/09/24/tarlos/ internetes link alatt megtalálható videóra hivatkozott, amely alapján álláspontja szerint megállapítható, hogy Tarlós István az óvodát mint főpolgármester-jelölt látogatta meg és ott politikai, választási célú tevékenységet folytatott, amikor az óvoda ellátta a tanulók felügyeletét, így a kampánytevékenységével megsértette a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet és a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésének rendelkezését.
Kifogástevő hivatkozott az Országos Választási Bizottság 218/2010 (III. 25.) számú határozatára, valamint a Fővárosi Bíróság 17.Kpk.45.449/2010/2. számú végzésére is, amelyekben az OVB és a bíróság hasonló tényállás alapján megállapította a jogsértést.
Mindezek alapján kifogástevő kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, állapítsa meg, hogy Tarlós István jogellenesen folytatott kampánytevékenységet a budapesti Fasori Református Óvodában és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
 
Az FVB a 229/2010. (IX. 28.) számú határozatával megállapította, hogy Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a budapesti Fasori Református Óvodában 2010. szeptember
24-én folytatott kampánytevékenységével megsértette a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, valamint a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
A kifogásban megjelölt internetes link alatt látható videó alapján egyértelműen megállapítható a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésének sérelme, mert politikai tevékenységet fejtettek ki nevelési intézmény területén olyankor, amikor az óvoda látta el a gyermekek felügyeletét. A kifogásolt cselekmény azáltal vált politikai tevékenységgé, hogy Tarlós István
a Fidesz-KDNP jelölő szervezet főpolgármester-jelöltjeként, a választási kampány idején,
a sajtó nyilvánossága előtt jelent meg az óvodában. A Közokt. tv. 39. § (4) bekezdése megsértésének ténye megalapozza a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve megsértésének megállapítását.
 
II.
 
Fellebbező 2010. szeptember 30-án 10 óra 45 perckor benyújtott fellebbezésében kéri, hogy az Országos Választási Bizottság az FVB 229/2010. (IX. 28.) számú határozatát a Ve. 79. § (2) bekezdés a) pontja és a 81. § (4) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg. Álláspontja szerint az FVB helytelenül értelmezte a Ve. előírásait, hivatkozott a Ve. 77. § (1) bekezdésére, mely szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Hivatkozott továbbá a Ve. 1. §-ában található célra és a 21. § (1) bekezdéséből azon rendelkezésre, mely szerint a választási bizottságok feladata a választások törvényességének biztosítása.
Fellebbező kifejti továbbá, hogy választásra irányadó jogszabály elsősorban a Ve. megsértése lehet, ettől független jogszabály megsértése, illetve a jogsérelem orvoslása nem tartozik a választási bizottságok hatáskörébe. Fellebbező álláspontja szerint a kifogásban írt tényállásról a Ve. nem rendelkezik, azzal kapcsolatban a Közokt. tv. tartalmaz rendelkezéseket, amely azonban nem a választásra irányadó jogszabály. Fellebbező hivatkozik a Ve. 43. § (2) bekezdésére és arra, hogy álláspontja szerint az óvoda épülete nem hatóság elhelyezésére szolgáló épület, ezzel kapcsolatos tiltást a Ve. nem tartalmaz.
Fellebbező szerint az FVB jogszabályt sértett, amikor a Ve. szabályozásán túlterjeszkedve hozott határozatot. Fellebbezéséhez csatolta a Budapest-Fasori Református egyházközség Lelkészi Hivatala feljegyzését Tarlós Istvánnak az óvodában tett látogatásáról és ügyvédi meghatalmazást.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a Közokt. tv.-t, illetve annak a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat nem lehet a Ve. 77. § (1) bekezdése szerinti választásra irányadó jogszabálynak tekinteni, és a választási eljárásban a választási bizottságok által alkalmazni. Választásra irányadó jogszabályként ugyanis csak azokat a jogszabályokat lehet értékelni, melyek kifejezetten a választás intézményére, a választási eljárásra vagy a választási szervekre vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket. Ebből következően a választási bizottságok nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy megállapítsák a Közokt. tv. valamely konkrét rendelkezésének megsértését.
 
Mindezekből következően az Országos Választási Bizottság hatásköre hiányában nem vizsgálta, hogy a Közokt. tv. előírásai betartásra kerültek-e Tarlós Istvánnak a budapesti Fasori Református Óvodában 2010. szeptember 24-én tett látogatásakor.
 
Az Országos Választási Bizottság nem találta megalapozottnak az FVB határozatának rendelkező részében foglaltakat, mivel a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelv megsértésének kimondására kizárólag a Közokt. tv. rendelkezésének megsértésére alapozva lett volna lehetőség. Ennek megállapítására azonban a választási bizottságoknak a fent hivatkozottak alapján nincs hatáskörük.
 
Az Országos Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Közokt. tv. rendelkezései megsértésének megállapítására az abban foglalt jogorvoslati eljárás és jogorvoslati fórum szolgál.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a 81. § (4) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke