640/2010. OVB határozat - G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
640/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 229/2010. (IX. 28.) számú határozatát – a fellebbezéssel érintett részében – helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Kifogástevő 2010. szeptember 25-én elektronikus úton kifogást nyújtott be Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének kampánytevékenységével kapcsolatban az Országos Választási Bizottsághoz, melyet az Országos Választási Bizottság 2010. szeptember 26-án áttett a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Választási Bizottsághoz (FVB).
Kifogástevő előadta, hogy Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, 2010. szeptember 24-én, a budapesti Fasori Református Óvodában folytatott kampánytevékenységével megsértette a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 39. § (4) bekezdésének rendelkezését.
Bizonyítékként a http://index.hu/video/2010/09/24/tarlos/ internetes link alatt megtalálható videóra hivatkozott, amely alapján álláspontja szerint megállapítható, hogy Tarlós István az óvodát mint főpolgármester-jelölt látogatta meg és ott politikai, választási célú tevékenységet folytatott, amikor az óvoda ellátta a tanulók felügyeletét, így a kampánytevékenységével megsértette a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet és a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésének rendelkezését.
Kifogástevő hivatkozott az Országos Választási Bizottság 218/2010 (III. 25.) számú határozatára, valamint a Fővárosi Bíróság 17.Kpk.45.449/2010/2. számú végzésére is, amelyekben az OVB és a bíróság hasonló tényállás alapján megállapította a jogsértést.
Mindezek alapján kifogástevő kérte a Fővárosi Választási Bizottságot, állapítsa meg, hogy Tarlós István jogellenesen folytatott kampánytevékenységet a budapesti Fasori Református Óvodában és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
 
Az FVB a 229/2010. (IX. 28.) számú határozatával megállapította, hogy Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a budapesti Fasori Református Óvodában 2010. szeptember 24-én folytatott kampánytevékenységével megsértette a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, valamint a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
Az FVB döntése szerint a kifogásban megjelölt internetes link alatt látható videó alapján egyértelműen megállapítható a Közokt. tv. 39. § (4) bekezdésének sérelme, mert politikai tevékenységet fejtettek ki nevelési intézmény területén olyankor, amikor az óvoda látta el a gyermekek felügyeletét. A kifogásolt cselekmény azáltal vált politikai tevékenységgé, hogy Tarlós István a Fidesz-KDNP jelölő szervezet főpolgármester-jelöltjeként, a választási kampány idején, a sajtó nyilvánossága előtt jelent meg az óvodában. A Közokt. tv. 39. § (4) bekezdése megsértésének ténye megalapozza a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve megsértésének megállapítását.
 
II.
 
Fellebbező a 2010. szeptember 29-én 8 óra 04 perckor faxon benyújtott jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az FVB megsértette a Ve. 77. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, amikor a kifogást érdemben vizsgálta és azt nem érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Álláspontja szerint a kifogásban megjelölt bizonyítékból nem lehet megállapítani, hogy a kifogásolt cselekményt Tarlós István mikor követte el, ugyanis a weboldalon található dátum nem a videó készítésének, hanem a weboldalon történt közzétételének a dátuma. Fellebbező hivatkozott arra, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen és e jogszabályhely kötelezettséget teremt a kifogás benyújtója részére, hogy kifogásában bizonyítsa a sérelmezett jogszabálysértés idejét. Fellebbező álláspontja szerint jelen kifogás esetében az elkövetés ideje nem bizonyított és „az FVB-nek az in dubio pro reo-elv alapján azt kellett volna vélelmeznie, hogy a kifogásolt cselekmény 2010. szeptember 23. előtt történt, és így a kifogást elkésettnek kellett volna tekintenie.”
Fellebbező kérte a bizottságot, hogy a Ve. 81. § (4) bekezdésének b) pontja alapján változtassa meg a határozatot úgy, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
 
Az  Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapest-Fasori Református Egyházközség Lelkészi Hivatala által készített feljegyzésből hivatalos tudomása van Tarlós Istvánnak a budapesti Fasori Református Óvodában tett látogatásáról, melyre 2010. szeptember 24-én került sor.
 
A Ve. 77. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. Ha a kifogás elkésett, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 
A kifogás benyújtására 2010. szeptember 25-én került sor. Ennek értelmében a kifogás benyújtására a Ve. 77. § (1) bekezdésében megjelölt határidőben került sor, így az FVB helytállóan járt el, amikor a kifogást érdemben vizsgálta.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.


IV.

 
A határozat a Ve. 77 §-án, a 81. § (4) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke