64/2019. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

64/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1, képviseli: dr. Tóth Bertalan, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 11/2019. (IV. 23.) számú határozatát – az indokolás részbeni megváltoztatásával – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése]

[1]          Beadványozó 2019. április 20-án 11 óra 52 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Főváros Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB), arra hivatkozással, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter, Budapest Főváros V. kerületének polgármestere a kerületi Balaton Óvodát látogatta meg 2019. április 17-én, ahol almát osztott a gyermekeknek. Az eseményről képfelvételeket is készített, amelyeket közzétett saját Facebook-oldalán, továbbá a V. kerületi televízió, a City TV is felvételeket rögzített a látogatásról, amelyet ezt követően be is mutatott a műsoraiban: ebben a polgármester mellett megjelenik Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester is, miközben közreműködik az almaosztásban, illetve elhangzik a műsorban, hogy "támogatják a Kormány családbarát intézkedéseit”.

[2]          Beadványozó rögzíti, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter nem polgármesteri munkájából eredő feladatait látta el a Balaton Óvoda területén végzett kampánya során, megítélése szerint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény „ugyanis egészen biztosan nem teszi polgármesteri feladattá a kampányidőszakban történő almaosztásról való felvételek készítését kiskorú gyermekekről, majd azok közzétételét televíziós adásokban és internetes felületeken”.

[3]          Hivatkozott továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésére, mely szerint a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. Ennek értelmében álláspontja szerint Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester tevékenysége sérti az Nkt. előírását.

[4]          Előadta továbbá, hogy a kifogás tárgyává tett kampánytevékenységről a polgármester Facebook-oldala is hírt adott. Az itt tett, 2019. április 9-én megjelent bejegyzés szerint pedig Szentgyörgyvölgyi Péter ajánlást ad a Fidesz-KDNP európai parlamenti választás ajánlásgyűjtése során, és felszólítja követőit, hogy aláírásukkal ők is támogassák a jelölő szervezeteket. Ezzel pedig megítélése szerint már nyilvánvalóan kampánytevékenységet folytatott.

[5]          Kifejtette, egy óvodában tett, gyermekek részére való almaosztással összekötött látogatást bemutató bejegyzésnek, és az európai parlamenti választáson induló Fidesz-KDNP jelölő szervezetek részére való ajánlásadásra való felhívásnak ugyanazon médiafelületen való közzététele egyértelműen a választói akarat befolyásolására alkalmas, illetve arra irányul, mely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 140. §-a értelmében kampányeszköznek minősül, amelynek meg kell felelnie a törvényi előírásoknak, beleértve a választási alapelveket is.

[6]          A képek rögzítése, valamint a legnagyobb közösségi oldalon történő megosztása megalapozza a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, illetve az e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelmét. Ez utóbbi önmagában is sérül amiatt, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán listát állító jelölő szervezetek támogatására buzdít egy olyan, hivatalban lévő polgármester, aki e minőségét felhasználva tudott köznevelési intézményeket látogatni, és ott kampánytevékenységet kifejteni. Ezzel a jogsértő tevékenységével a polgármester olyan előnyt ért el a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek részére, mellyel a jogkövető többi jelölő szervezet nem élhetett, ezáltal a c) pont szerinti, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelv is sérelmet szenvedett.

[7]          A Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontja, azaz az önkéntes részvétel a választási eljárásban alapelv sérelmét is megvalósulni látta, mivel a fényképeken cselekvőképtelen kiskorúak szerepelnek.

[8]          Beadványozó hivatkozott továbbá az Alapvető Jogok Biztosa által 2019. április 5-én kiadott felhívására, amely felhívja a jelölő szervezeteket arra, hogy a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányrendezvényeken, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.

[9]          A kifogás további részében több olyan, korábbi választások alkalmával meghozott választási bizottsági, illetve kúriai döntést idéz, amelyekben megállapításra került, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei jogellenes kampánytevékenységet folytattak köznevelési intézményekben.

[10]       Mindezek alapján kérte, hogy az FVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Szentgyörgyvölgyi Pétert a további jogszabálysértéstől tiltsa el, továbbá a bejegyzés által elért választópolgárok nagy számára, és a jogsértés szándékos jellegére tekintettel bírságot is szabjon ki.

[11]       Kifogásához csatolta Szentgyörgyvölgyi Péter Facebook oldalának linkjét, valamint a 444.hu oldal „Almaosztás közben óvodás gyerekekről posztoló fideszes polgármester: „Helytelenítjük a gyermekek kampányban történő szerepeltetését”” című és a „Hiába a figyelmeztetés, a fideszes politikusok képtelenek megállni, hogy gyerekeket használjanak a népszerűsítésükre” című cikkek linkjét.

[12]       Az FVB 11/2019. (IV. 18.) határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában rögzítette, hogy ellentmondás van a polgármester óvodában tett látogatásának időpontja tekintetében a kifogásban írottak, illetve a kifogáshoz bizonyítékként csatolt cikkekben foglaltak között, mivel Beadványozó állítása szerint a látogatás és almaosztás 2019. április 17-én történt, míg az egyik internetes cikk annak időpontjaként egyértelműen április 9-ét jelöli meg. Mindezek alapján megállapította, hogy a kifogáshoz szolgáltatott bizonyíték cáfolja, hogy a kifogás határidőben érkezett volna. Ezen túl az FVB Szentgyörgyvölgyi Péter közösségi oldalán sem talált, a bizonyítékként csatolt cikkben szereplő dátummal ellentétes, a kifogás határidőben történő benyújtását igazoló, vagy akár csak valószínűsítő tartalmat.

[13]       Az FVB nem látta igazoltnak a kifogás azon állítását sem, hogy a polgármester és az alpolgármester valóban együtt látogatta volna meg az óvodát, illetve, hogy City TV bármely műsorában elhangzott volna az óvodalátogatás és almaosztás kapcsán, hogy nevezettek támogatják a Kormány családbarát intézkedéseit – vagyis hogy konkrét kampánytevékenységet folytattak volna. Az FVB rögzítette, hogy erre vonatkozó bizonyíték a kifogáshoz nem került csatolásra, konkrét műsorszám nem lett megjelölve.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[14]       Beadványozó az FVB határozata ellen 2019. április 23-án 16 óra 30 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. Az érintettség megalapozásaként az alábbiakat rögzítette: „Kvk.II.37.391/2018/4. értelmében jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a 2019. évi európai parlamenti választáson”. Jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontját, a Nektv. 24. § (3) bekezdését, valamint a téves mérlegelést jelölte meg.

[15]       Fellebbezésében előadta, hogy szemben az FVB határozatában foglaltakkal, a kifogásolt esemény időpontja egyértelműen kideríthető. A csatolt bizonyítékok szerint ugyanis Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester áprilisban, különböző napokon történő almaosztáson is részt vett. Az időrendben első április 9-én történt nyugdíjasok részére, míg a második, a kifogásban sérelmezett akcióra „minden bizonnyal április 17-én került sor a Balaton Óvodában”.

[16]       Beadványozó rögzíti, hogy „Ezt a dátumot egyértelműsíti, hogy a 444 internetes portál április 19-én közli az esetről szóló cikkeit, valamint az is, hogy a cikkben szereplő Szentgyörgyvölgyi Péter Facebook-bejegyzés dátumaként "tegnap 7:31" dátum megjelölése szerepel. Így elég arra utaló jel fedezhető fel arra nézve, ami a Balaton Óvodában történt almaosztás időpontját nem április 9, hanem sokkal később április 17. napjára teszi”.

[17]       Vitatta az FVB határozatának azon állítását is, amely szerint nem volt igazolt az a kifogásban említett tényt, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester társaságában Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester is jelen volt az almaosztás során. Ennek cáfolataként előadta, hogy „a 444.hu internetes portál cikkében nyilvánvaló módon ugyanannak az eseménynek a fényképei szerepelnek, melyeket a polgármester közösségi oldalának az eseményről hírt adó bejegyzése alapján akkor még bárki beszerezhetett”. Rögzítette továbbá azt is, hogy az eset napvilágra kerülése óta Szentgyörgyvölgyi Péter közösségi oldalának szerkesztője, valamint a City TV felületről is törölték a kifogásolt cselekményről szóló tudósításokat, és „a 444.hu cikkében szereplő, City TV oldalára mutató internetes hivatkozás is már csak üres oldalra mutat az eseményt publikáló műsor helyett”.

[18]       A fentieken túl megismételte a kifogásában előadott érvelését, amellyel kapcsolatban újra idézte az Alapvető jogok Biztosának felhívását, valamint a Nemzeti Választási Bizottságnak és a Kúriának a kifogásban is hivatkozott döntéseit.

[19]       A fellebbezéshez csatolt új bizonyítékként a 444.hu oldalnak a kifogásban is megjelölt két cikke linkjét jelölte meg.

[20]       Mindezek alapján ismételten kérte a jogsértés megállapítását, Szentgyörgyvölgyi Péter további jogsértéstől való eltiltást és bírság kiszabását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[21]       A Nemzeti Választási Bizottság figyelembe vette a Kúria 2019. április 25-én meghozott Kvk.I.37.513/2019/2. számú végzésében foglaltakat, amelyre hivatkozással elfogadta Beadványozónak az érintettségre vonatkozó érvelését és a benyújtott fellebbezést érdemben vizsgálta.

[22]       A Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[23]       A fellebbezés elbírálása során a Bizottságnak azt kellett elsődlegesen megvizsgálnia, hogy az FVB a kifogás elbírálása során jogszerűen állapította-e meg az érdemi elbírálhatóság hiányát a rendelkezésére álló adatok alapján.

[24]       A Ve. 209. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a kifogás benyújtásának határidejéről: „(1) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. (2) Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll”.

[25]       Beadványozó kifogása két dolgot sérelmezett: egyrészt azt, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter, Budapest Főváros V. kerületének polgármestere a 1055 Budapest Balaton u. 10. szám alatt található Balaton Óvodában történt, kiskorú gyermekeknek való almaosztásról közösségi oldalán, az eseményekről készített fotókat közzétette, és ugyanezen a felületen közzétett egyéb, az Európai Parlament tagjainak választásához köthető tartalmat is. Ezeknek a tartalmaknak az egy felületen való megjelenítése álláspontja szerint alkalmas a választói akarat jogellenes befolyásolására. A kifogás másik állítása, hogy az almaosztás 2019. február 17-én történt, amelyen a Polgármester mellett Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester is részt vett és ezen a Kormány családbarát intézkedéseinek támogatására vonatkozó kijelentések hangzottak el, amelyről az V. kerületi médiaszolgáltató, a City TV is beszámolt. Megítélése szerint a Polgármester és az Alpolgármesternek a City Tv által is közvetített tevékenysége sérti a Nkt. 24. § (3) bekezdését, amely tiltja a nevelési-oktatási intézményekben a politikai tevékenység folytatását.

[26]       Mindezek alapján tehát egy internetes felületen való közzététel és egy, a Polgármesternek és az Alpolgármesternek Beadványozó szerint 2019. április 17-én megvalósított tevékenysége a kifogás tárgya.

[27]       A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria joggyakorlata alapján, az közösségi médiafelületen való közzététel tekintetében értelmezhető a folyamatosan fennálló tevékenység, ezért azzal kapcsolatban a kifogás benyújtási határidejét a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján kell megítélni.

[28]       A Balaton Óvodában a Polgármester és az Alpolgármester közös megjelenésével kapcsolatban állított jogsérelemre, tekintettel arra, hogy nevezettek és nem a Médiaszolgáltató tevékenységét támadja a kifogás, mint egyszeri cselekményre a Ve. 209. § (1) bekezdése alkalmazandó.

[29]       A Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 209. § (1) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából a következik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[30]       A folyamatosan fennálló tevékenység esetében a Ve. 10. § (3) bekezdése és a 209. § (2) bekezdésében foglalt szabályok értelmezéséből az következik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy a sérelmezett állapot a kifogás benyújtásakor még fennállt. Ennek megállapítása pedig csak akkor lehetséges, ha a kifogás a jogsértés észlelésétől számított harmadik napon 16.00 óráig benyújtásra kerül az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére.

[31]       A Nemzeti Választási Bizottság az előző bekezdésében írtakkal összefüggésben hivatkozik a Kúria Kvk.II.38.056/2014/3. számú végzésében foglaltakra, amelyben a legfőbb bírói fórum a Ve. 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan fennálló tevékenységre vonatkozó szabály kapcsán kifejtette, hogy ebben az esetben a kifogás akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha az a sérelmezett állapot észlelésétől számított három napon belül megérkezik a választási bizottsághoz. A Kúria hivatkozott határozatában rögzítette, hogy „a beadványozó a sérelmezett állapotnak a kifogás benyújtáskori fennállását igazolta, így megállapítható volt, hogy kifogását az észleléstől számított három napon belül nyújtotta be, az elkésettnek nem minősíthető (..)”.

[32]       Beadványozó arra vonatkozóan, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester 2019. április 17-én jártak a Balaton Óvodában és ott az almaosztás mellett a Nkt. 24. § (3) bekezdésébe ütköző politikai tevékenységet folytattak, egy a City TV logóját is tartalmazó képet csatolt, amelyen a szöveges tartalom mindösszesen az, hogy az „Óvodások, bölcsődések és szépkorúak örülhettek a megmaradt almáknak”, továbbá a 444.hu internetes oldal két cikkét, amelyek közül az esemény időpontjára vonatkozóan kizárólag a „Hiába a figyelmeztetés, a fideszes politikusok képtelenek megállni, hogy gyerekeket használjanak a népszerűsítésükre” című cikk tartartalmaz információt. E cikk az FVB által is hivatkozottan egyrészt rögzíti, hogy a Polgármester 2019. április 9-én járt az óvodában: „A fideszes politikus annak az almaszállítmánynak a maradékát vitte el április 9-én az óvodába, amiből a kerület nyugdíjasainak osztogatott. Hosszú sor állt érte, mégis maradt.”. Az idézett mondat fölött a Polgármester közösségi oldaláról kimentett kép található, amely dátummegjelölés (év, hónap, nap) nélkül a „Tegnap, 7:31”-t tartalmazza, ami a Facebook oldalra történő feltöltés időpontját jelöli. A cikkben szerepel továbbá az alábbi mondat is: ”Szentgyörgyvölgyi aznap járt az óvodában, amikor ő maga is bejelentette, hogy hivatalosan is elkezdődött a kampány.” Ezt követően szintén a Polgármester közösségi oldaláról kimentett kép található, amelyen a dátum „Április 9., 12:19.” és az alábbi szöveggel kezdődik: „Elkezdődött az EP-választási kampány.”

[33]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2019. április 20-án 11 óra 52 perckor benyújtott kifogás abban a részében, amely azt állítja, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és Jeneiné Rubovszky Csilla alpolgármester 2019. április 17-én a Balaton Óvodában jártak és ott folytatott tevékenységükkel megsértették az Nkt. és a Ve. szabályait, elkésett, tekintettel arra, hogy a kifogásolt cselekmény a csatolt bizonyíték tartalma alapján nem 2019. április 17-én volt, ahogyan azt a Beadványozó jogorvoslati kérelmeiben állítja, hanem 2019. április 9-én. E tény a „Hiába a figyelmeztetés, a fideszes politikusok képtelenek megállni, hogy gyerekeket használjanak a népszerűsítésükre” című cikk előzőekben hivatkozott részletei alapján egyértelműen megállapítható.

[34]       Beadványozó a fellebbezésben sem állítja, hogy a hivatkozott esemény 2019. április 17-én volt, a fellebbezésben maga is úgy fogalmaz, hogy „minden bizonnyal április 17-én került sor” arra. Majd rögzíti, hogy ezt a dátumot erősíti a 444.hu cikkében lévő, Szentgyörgyvölgyi Péter bejegyzése is, ahol a dátumként a „Tegnap, 7:31” szerepel. 2019. április 19-éhez képest azonban a tegnap 2019. április 18. és nem április 17. Emellett megállapítható az is, hogy a bejegyzésben szereplő „tegnap” a közzétételt követő 24 órában látható jelzés, vagyis ebben az időtartamban került lementésre a kép, amely azonban napokkal is megelőzhette a cikkben való felhasználást. Sem a kifogás, sem a fellebbezés nem szolgáltat bizonyítékot arra, hogy a cikkhez a sérelmezett bejegyzést 2019. április 17-én vagy ezt követően mentették volna le, amely alapján megállapítható lenne, hogy a sérelmezett bejegyzés ezen a napon még szerepelt a közösségi felületen. Mivel a cikk egyértelműen rögzíti, hogy az esemény 2019. április 9-én történt és az abban felhasznált másik bejegyzés dátuma is 2019. április 9., ezen adatok azt valószínűsítik, hogy a sérelmezett bejegyzés közzététele és a cikk érdekében való lementése 2019. április 9-én vagy április 10-én történt, amelynek cáfolatát Beadványozónak kellett volna bizonyítania, ami azonban nem történt meg.

[35]       A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás abban a részében, amely a Polgármester és az Alpolgármester óvodai látogatását, mint egyszeri cselekményt sérelmezi, a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján elkésett, mivel azzal szemben legkésőbb 2019. április 12-én 16.00 óráig lehetett volna kifogást benyújtani.  Az elkésettség miatt a Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság osztja az FVB-nek a kifogás e része tekintetében tett megállapítását, amely szerint az érdemben nem vizsgálható, azonban ennek oka elsődlegesen az elkésettség.

[36]       A kifogásnak azon részével kapcsolatban, amely azt sérelmezi, hogy a Polgármester az almaosztásról készített felvételeket az Európai Parlament tagjainak választása kampányával kapcsolatos tartalmakat is közlő közösségi oldalán tette közzé, a Bizottság az alábbiakat rögzíti.

[37]       E tartalmak tekintetében Beadványozó bizonyítási kötelezettsége abban áll, hogy adatot szolgáltasson a választási szervek részére arról, hogy a sérelmezett bejegyzések a kifogás benyújtásakor még a Polgármester közösségi oldalán elérhetőek voltak. Ennek megállapítása pedig csak akkor lehetséges, ha a kifogás a jogsértés, azaz a bejegyzésnek a Beadványozó általi észlelésétől számított harmadik napon 16.00 óráig benyújtásra kerül az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére.

[38]       A kifogás arra vonatkozó adatot, hogy Beadványozó mikor észlelte a kifogásolt tartalmak közzétételét, nem tartalmaz. A kifogásban a jogsértés alátámasztására két közvetett bizonyítékot, a 444.hu oldal két cikkét jelölte meg, valamint a Polgármester közösségi oldalán szereplő két bejegyzés képet, amelyek azonban teljesen azonosak a „Hiába a figyelmeztetés, a fideszes politikusok képtelenek megállni, hogy gyerekeket használjanak a népszerűsítésükre” című cikkben szereplő képekkel. Ezt támasztja alá, hogy a cikkben szereplő képeken és a kifogás 6. és 7. oldalán található képeken szereplő minden információ, így az időpont, a bejegyzések, hozzászólások és a megosztások, valamint a kedvelők száma teljesen azonos.

[39]       A kifogás azonban nem a 444.hu internetes sajtótermék, hanem a Polgármester magatartását kifogásolja, így az, hogy az almaosztásról és a kampány kezdetéről szóló képek a 444.hu cikkében elérhetők, nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a sérelmezett bejegyzések a kifogás benyújtását megelőzően, nevezetesen 2019. április 17-én Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester közösségi oldalán is megtalálhatóak voltak. Ennek hiányában azonban nem állapítható meg az sem, hogy a kifogás 2019. április 20-án 11 óra 52 perckor való megküldése még határidőben volt.

[40]       A fellebbezés az almaosztásról szóló bejegyzéssel kapcsolatban mindösszesen azt rögzíti, hogy a benyújtás időpontjában – 2019. április 23-án – már nem volt megtalálható a Polgármester közösségi oldalán, arra azonban továbbra sem szolgáltatott információt és közvetlen bizonyítékot, hogy 2019. április 17-én még elérhetők voltak-e ott.

[41]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem igazolta azt a kifogásában, hogy az általa sérelmezett állapot, azaz „egy óvodában tett, gyermekek részére való almaosztással összekötött látogatást bemutató bejegyzésnek, és az európai parlamenti választáson induló Fidesz-KDNP jelölő szervezetek részére való ajánlásadásra való felhívásnak ugyanazon médiafelületen való közzététele” 2017. április 17-én fennállt, és erre vonatkozóan a fellebbezésben sem hozott fel új bizonyítékot. Mindezek alapján a kifogás ezen részében is elkésett, amely miatt a Ve. 215. § b) pontja szerint azt érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

[42]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Fővárosi Választási Bizottságnak a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról rendelkező 11/2019. (IV. 23.) számú határozatát, az indokolás részbeni megváltoztatásával hagyja helyben.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[43]       A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 209. §-án, a 215. § b)-c) pontjain, a 228. §-án, a 231. § (4) bekezdése és az (5) bekezdés a) pontján, a 331. §-án, a 345. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 25.

 

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök