64/2016. NVB határozat - T. S. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

64/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. S. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 9-én 15 óra 21 perckor kifogást nyújtott be – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Magyar Idők országos napilapban 2016. szeptember 06. napján megjelent, a Kormány impresszumhiányos fizetett politikai hirdetése miatt. Kifogásához mellékelte a Magyar Idők országos napilap 2016. szeptember 06. napján megjelent nyomtatott lapszámának címlapját és 7. és 15. oldalát, ahol megjelent a Kormány „Szavazzunk nemmel!” fizetett politikai hirdetése. Az impresszumhiány jogellenessége tekintetében a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvre és a 208. § rendelkezésére hivatkozott, valamint idézte a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdését.

Beadványozó rögzítette, hogy a Magyar Idők országos napilap 2016. szeptember 06. napján megjelent számában közzétett fizetett politikai hirdetések jobb alsó sarkaiban szabad szemmel alig látható a Kormányra való hivatkozás, továbbá azok nem tartalmaznak teljeskörű impresszumot, így jogsértő, mivel nincs feltüntetve a Ve. 208. §-a alapján alkalmazandó Mttv. 46. § (9) bekezdése szerinti összes adat.

Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kifogásának adjon helyt, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, ugyanezen jogszabályhely b) pontja alapján a Kormányt, valamint a Magyar Idők országos napilapot, továbbá a Magyar Idők Kiadó Kft.-t a további jogszabálysértésektől tiltsa el, valamint a c) pont alapján a szándékos jogsértések miatt szabjon ki bírságot.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A népszavazási kampányidőszakban közzétehető politikai hirdetésre vonatkozó szabályokat a Ve. tartalmazza, a 146. § b) pont határozza meg annak fogalmát, míg a 148. §-a a közzététel szabályairól rendelkezik. A Nemzeti Választási Bizottság 2/2014. NVB iránymutatásában értelmezte a választási kampányidőszakban közölt politikai hirdetés és politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályokat. A politikai hirdetés kapcsán a Ve. az Mttv. szabályaira annyiban utal, hogy az az Mttv. 203. § 60. pontjában meghatározott, az Mttv. szerint hatósági nyilvántartásban szereplő sajtótermékben tehető közzé. A Ve. 148. § (1) és (3) bekezdésében az Mttv. szabályaira való hivatkozás mindösszesen arra vonatkozik, hogy a politikai hirdetés miben tehető közzé, e tekintetben rendeli alkalmazni az Mttv. szabályait, de magára a politikai hirdetésre vonatkozó egyéb szabályokat (definíció, felismerhetőség, sajtótermék Állami számvevőszékhez való bejelentési kötelezettsége) már a Ve. rögzíti. E szabályok szerint a politikai hirdetés olyan ellenérték fejében, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom, ami valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgálja vagy támogatására ösztönöz, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsíti. A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Politikai hirdetést csak az Állami Számvevőszék által nyilvántartásba vett sajtótermék közölhet. A Nemzeti Választási Bizottság 2/2014. NVB iránymutatásában rögzítette, hogy a politikai hirdetés közzététele megrendelés alapján lehetséges, annak tartalmát a megrendelő határozza meg, azért a sajtótermék szerkesztői felelősséggel nem tartozik.

 

Az Mttv. 46. § (9) bekezdése a sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb kiadvány esetében írja elő, hogy azokon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat, azaz az impresszumot.

 

Fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által sérelmezett, a Magyar Idők közéleti napilap 2016. szeptember 6-ai számában Magyarország Kormánya megbízásából közzétett politikai hirdetések közzététele a Ve. 148. §-ában foglalt szabályoknak megfelel. Azok azonnal felismerhetők, más médiatartalmaktól egyértelműen megkülönböztethetők, feltüntetésre került mindkét esetben, hogy a kifogásolt tartalmak fizetett politikai hirdetések, és Beadványozó által sem vitatott módon tartalmazzák az arra vonatkozó információt is, hogy a Kormány megbízásából kerültek közzétételre.

 

Téves azonban Beadványozó azon érvelése, hogy a politikai hirdetésen impresszumot kellene feltüntetni. Az Mttv. 46. § (9) bekezdése a sajtótermék és a 203. § 22. pont szerinti kiadvány tekintetében írja elő azt, hogy azokon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat. A politikai hirdetés – melyre vonatkozó meghatározást a Ve. 146. § b) pontja tartalmaz – nem azonos és nem is azonosítható az Mttv. 203. § 60. pontjában definiált sajtótermékkel, sem az ugyanezen szakasz 22. pontjában meghatározott kiadvánnyal, ebből kifolyólag arra az Mttv. 46. § (9) bekezdésében foglalt szabály nem alkalmazható.

 

A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak nem adott helyt, azt a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 146. § b) pontján, 148. §-án, 220. §-án, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén, 203. § 22. és 60. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 12.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke