64/2013. OVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
64/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 115/P. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot Szitkó Etelka Mária részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Szitkó Etelka Mária részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. július 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
 
Földes Tamás Andrei a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata képviselője 2013. március 13-án lemondott képviselői mandátumáról. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 36/2013. (V.28.) sz. MROÖ közgyűlési határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata hivatalvezetője 2013. június 3-án tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot.
 
A Nektv. 170. § (4) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi általános választásának kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra az ezen törvény 170. § (5)-(19) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nektv. 170. § (6) bekezdése alapján, ha az országos nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.
 
A Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál.
 
Az Országos Választási Bizottságnak a Budapesti Román Egyesület jelölő szervezet 2013. április 4. napján jelentette be Szitkó Etelka Máriát mandátumot szerző jelöltjeként.
 
Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Budapesti Román Egyesület jelölő szervezet a jogszabályban előírt módon és határidőn belül megnevezte a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot szerző jelöltjét, ezért az Országos Választási Bizottság a mandátumot Szitkó Etelka Mária részére adja ki.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés d) pontján, a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a 170. § (4) és (6) bekezdésein, a régi Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
                                                                                                           Dr. Bordás Vilmos
                                                                                                az Országos Választási Bizottság 
                                                                                                                     elnöke