638/2014. NVB határozat - Leskó Emese Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
638/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Leskó Emese Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 32/2014. (III.03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 32/2014. (III.03.) sz. határozatával Leskó Emese Független Kisgazda-Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjekénti nyilvántartásba vételét visszautasította. A bizottság megállapította, hogy a leadott ajánlások közül 406 ajánlás érvényes, 233 ajánlás nem felel meg a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek, az érvényes ajánlások száma nem éri el a törvényben megkövetelt határt.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB-nek határidőn belül leadta és kérte jelöltként való nyilvántartásba vételét. Álláspontja szerint az összes ajánlást a törvényben foglaltaknak megfelelő módon nyújtottam be, így azokat kérem érvényesnek elfogadni. A megtámadott határozat súlyosan sérti a 2013. évi XXXVI. törvény 124-127. §, Ve. 252. §, valamint a 2011. évi CCIII. törvény 6.§-át. Kéri a határozat megváltoztatását és az egyéni jelölt nyilvántartásba vételét.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme konkrét jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. számos szakaszát és említ egyéb jogszabályokat is, mindez nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke