637/2014. NVB határozat - Nótár Imre, a Magyarországi Cigánypárt egyéni képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
637/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Nótár Imre, a Magyarországi Cigánypárt egyéni képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 15/2014. (III.06) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapesti 13. sz. OEVB 15/2014. (III.06.) sz. határozatával Nótár Imre, a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasította. A bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott 486 db. érvényes ajánlás nem felel meg a törvényben minimálisan megahatározott számnak.
Beadványozó 2014. március 7-én törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az OEVB azon döntése, miszerint 204 db. ajánlás egyéb okból nem fogadható el, jogszabálysértő, mert nem tér ki részletesen az elutasítás okára. A határozat rendelkező része sérti az alaptörvényben is rögzített tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel az OEVB nem indokolta tényszerűen elutasításának okát, annak jogszabállyal alátámasztott indokait, érdemi jogi előterjesztéssel érni nem tud. Kéri a határozat hatályon kívül helyezését, a leadott ajánlóívek újravizsgálását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés a) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a jogszabálysértésre történő hivatkozást. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmaz olyan hivatkozást, amely megjelölné, hogy mely ajánlások ellenőrzése során állapítható meg a Ve. rendelkezéseinek megsértése, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke