637/2010. OVB határozat - dr. Cz. Gy. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
637/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 27-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. Cz. Gy. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. szeptember 7-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„arja e, hogy a hitelintézetek, az 1996. évi CXII. Tv. 3. §. (1.) b.) pontjában meggalmazott és az ügyfeleikkel kötött-hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló erződést, a jövőre vonatkozóan, egyoldalúan ne módosíthassák?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lenni. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kérdés egyértelműségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés — az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint — el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség.

Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság 24/2006. (VI. 15.) számú határozatában megfogalmazottakra figyelemmel megállapítja, hogy a kezdeményezés tárgyalásakor azt is vizsgálnia kell, hogy az nem tartalmaz-e olyan értelemzavaró hibát, melynek eredményeképp fennáll annak lehetősége, hogy a választópolgár mind az aláírásgyűjtés, mind a kérdésben tartott népszavazás alkalmával nem lenne tisztában azzal, hogy pontosan milyen tartalmú kezdeményezés támogatásáról vagy elvetéséről dönt. Az Országos Választási Bizottság úgy ítélte meg, hogy jelen eljárásban tárgyalt aláírásgyűjtő ív mintapéldánya az azon szereplő kérdésnek több szavát is hiányosan tartalmazza, melynek következtében nem állapítható meg pontosan a kérdés tartalma, így azt nem lehet egyértelműen megválaszolni. A kérdés tehát az aláírásgyűjtő íven szereplő formájában sem a választópolgári sem a jogalkotói egyértelműség követelményének nem felel meg.

Az Alkotmánybíróság fenti határozatában továbbá megjegyezte, hogy az Nsztv. és a Ve. nem rendelkezik az elírást tartalmazó aláírásgyűjtő ív mintapéldányának kijavításáról. Ezért az Országos Választási Bizottság nem hitelesítheti a kérdést úgy, hogy kijavítja az elírást.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv. 10. § c) pontja értelmében az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke