631/2014. NVB határozat - Nagy Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
631/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Nagy Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III. 03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 23/2014. (III. 03.) számú határozatában Csiki Zoltán (személyi azonosító: 1 680404 3215), 2230 Gyömrő, Szt. Imre út 169- szám alatti lakos, a Szabad Magyarok Pártja egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét elutasította.
A határozat érdemi része tartalmazta a jogorvoslati záradékot, amely szerint a fellebbezést személyesen, levélben (e-mail cím: varoshaza@bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
A Szabad Magyarok Pártjának elnöke, Nagy Zoltán a fellebbezést elektronikus úton küldte be az szmp2013@gmail.com címről, 2014. március 7-én, 14:21 órakor. Az OEVB határozat kelte: 2014. március 3. napja, ami azt jelenti, hogy a fellebbezésnek legkésőbb 2014. március 6-án, 16 óráig meg kellett volna érkeznie.
 
II.
A Szabad Magyarok Pártjának fellebbezése a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőn túl érkezett.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Szabad Magyarok Pártja a fellebbezést a nyilvántartási szám megjelölése nélkül nyújtotta be.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke