630/2014. NVB határozat - a Rend, Szabadság, Jólét Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
630/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Rend, Szabadság, Jólét Párt, képviseli: Szabó Bettina Beáta meghatalmazott (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 37/2014. (III. 6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 37/2014. (III. 6.) számú határozatában a Rend, Szabadság, Jólét Pártot, mint jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5.075.000,-Ft, azaz ötmillió-hetvenötezer forint bírsággal sújtotta.
A Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet képviseletében eljáró személy a 2014. évi országgyűlési képviselő-választáson Budapest 12. számú egyéni választókerületben 100 darab ajánlóívet igényelt és vett át 2014. február 17-én a Budapest 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI). A Rend, Szabadság, Jólét Párt a jogszabályban meghatározott határidőn túl 2014. március 5-én adta át a 100 darab ajánlóívet az OEVI részére.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésére álló határidőben, 2014. március 3-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Rend, Szabadság, Jólét Párt az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be 2014. március 8. napján. A fellebbezésben előadta, hogy az ajánló íveket páncélszekrényben őrizték. Az ívek kiadására jogosult személy a betegsége miatt akadályoztatva volt az üres ajánlóívek kiadásában, ezért történt a mulasztás. Értelmezésük szerint a jogalkotó szándéka a pénzbüntetés kilátásba helyezésével nyilvánvalóan az volt, hogy az ajánlóívekkel történő visszaélést megakadályozza. A Rend, Szabadság, Jólét Párt esetében a visszaélés gyanúja fel sem merülhet, mert ha késve is, de eleget tettek a leadási kötelezettségnek.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában az önhiba hiányára hivatkozik, nem jelent jogszabálysértést. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
Az ajánlóívek leadására nyitva álló határidő elmulasztásának jogkövetkezménye egy olyan objektív szankció, amely a mulasztás tényéből fakad, alkalmazásánál közömbös a mulasztás oka és nincs lehetőség mérlegelésre. A fellebbező beadványában a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke