630/2010. OVB határozat - a dr. F. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
630/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 27-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. F. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.


A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. szeptember 26-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz az RTL Klub Televíziónak az esti és a késő esti híradó 2010. szeptember 24-én sugárzott műsorszáma miatt.
Kifogása 1. pontjában előadta, hogy az RTL Klub hírigazgatója azt mondta, „észlelték a korábbi hiányosságot és a pénteki híradóban helyet kapott a Jobbik dugódíjjal kapcsolatos véleménye. A hírigazgató hozzátette: a médiatörvény szerint a kiegyensúlyozottságnak az egész hírfolyamon belül meg kell valósulnia, így nem sértettek jogszabályt.”
Beadványozó kifogásolta, hogy az OVB döntésének rendelkező részét nem közölték a nézőkkel, így az a fontos mozzanat elmaradt, melyből kiderült volna, hogy a dugódíjról szóló híradás egy elkövetett – és az OVB által megállapított - jogsértést orvosol. Így voltaképpen az OVB döntésének nem tett eleget, miszerint a döntés rendelkező részét közzé kellett volna tennie.

Kifogása 2. pontjában kifogásolta továbbá, hogy a késő esti híradó kiegyensúlyozatlanul került sugárzásra, amikor a JOBBIK kampánytevékenységéről, illetve választási programjáról nem adtak hírt, ugyanakkor az MSZP, és az LMP budapesti kampányáról igen. A JOBBIK véleményének mellőzése indokolatlan, a JOBBIK álláspontjáról való tájékoztatás hiánya a választásokra tekintettel kiegyensúlyozatlan, egyoldalú. Álláspontja szerint a híradás mellőzése miatt a párt a többi párthoz képest sérelmet szenved.
Ettől független tény, hogy a JOBBIK dugódíjjal kapcsolatos véleményét utólag leközölték, mert az pótlólagos volt, illetve az OVB döntésének részbeni végrehajtása.
Ezen törvényi rendelkezések kampányidőszakban különös fontossággal bírnak, a televízió általi megsértésük a választás eredményének befolyásolását eredményezheti.
A beadványozó hivatkozott a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban megfogalmazott, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvekre, a Ve. 44. § (2) bekezdésének rendelkezésére, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 4. § (1) bekezdésének rendelkezéseire.
Hivatkozott továbbá a Ve. 44/A. § (3) bekezdésére, mely szerint a kifogásban elegendő megjelölni, de ahhoz nem kell csatolni a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot, a megjelölt bizonyítékot a választási bizottság hivatalból szerzi be.
A leírtak alapján a kifogástevő kérte, hogy az Országos Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől, valamint kötelezze a jogsértőt, hogy az Országos Választási Bizottság határozatát vagy annak rendelkező részét a kifogással érintett közléssel azonos napszakban és azonos számú alkalommal tegye közzé „illetőleg biztosítsa a JOBBIK-ról szóló híradást úgy, ahogyan azt a másik két párt vonatkozásában tette”.

Az Országos Választási Bizottság a kifogás beérkezését követően haladéktalanul megkereste a Magyar RTL Televízió Zrt.-t a sérelmezett műsorszámok beszerzése érdekében.
A Magyar RTL Televízió Zrt. jogi képviselője az Országos Választási Bizottsághoz 2010. szeptember 27-én 14 óra 50 perckor eljuttatott álláspontja szerint a kifogásban megjelöltek nem valósítottak meg jogsértést. Hivatkozott a Ve. 3. §, az Rttv. 4. §. rendelkezéseire és kifejtette, hogy sem ezen jogszabályok, sem az ítélkezési gyakorlatban nincs arra vonatkozóan követelmény, hogy egy adott parlamenti párt megszólalási lehetősége „egy az egyben lekövesse a megszerzett mandátumok számát”. Álláspontja szerint a kiegyensúlyozottság és az esélyegyenlőség nem mérhető minden egyes hír esetében „patikamérlegen”, általában az ügy megítéléséhez fontos összes információt közölniük kell és a jogszabályi kötelezettségeknek hírműsoraik a legteljesebb mértékben eleget tesznek. Hivatkozott továbbá az Rttv. 3. §-ában meghatározott szerkesztői szabadságra és az ORTT 2088/2006. (IX. 20.) számú határozatára is. Kifejtette továbbá, hogy a kiegyensúlyozottságnak és az esélyegyenlőségnek a műsorfolyam egésze tekintetében kell fennállnia és nem egyetlen rövid hír esetében.
A Magyar RTL Televízió Zrt. jogi képviselője észrevételezte továbbá, hogy az Országos Választási Bizottság nem járt el kellő körültekintéssel, amikor a dugódíj kapcsán nem vette figyelembe a hosszú évek óta működő és elfogadott gyakorlatot, amely szerint nem lehet és nem is kell minden véleményt és pártot egyidejűleg, egyazon műsorban megszólaltatni.
Kifejtette továbbá, hogy a késő esti Híradó nem egy adott témáról, hanem egy-egy konkrét rendezvényről számolt be, valamint, hogy a napi híradások esetében figyelemmel kell lenni az időszerűség követelményére is.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Rttv. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Ve.-ben szabályozott esélyegyenlőség az Rttv. rendszerében a sokoldalúság, de különösen a kiegyensúlyozottság követelményének feleltethető meg. Az Országos Választási Bizottság a Ve. 3. § c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra.
Ebből következően az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
Magyar RTL Televízió Zrt. a kifogás 2. pontjában megjelölt tevékenységével nem sértette meg sem a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban és az Rttv. 4. §-ában megjelölt szabályokat.

A beadvány I. pontjában foglaltak nem tekinthetők jogorvoslati kérelemnek, a Bizottság azzal kapcsolatban külön levélben tájékoztatja a beadványozót.

III.

A határozat a Ve. 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke