63/2016. NVB határozat - T. S. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

63/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. S. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a „NÉPSZAVAZÁS 2016 a kényszerbetelepítés ellen Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék!” című kiadvány kiadásáért és szerkesztéséért felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda az impresszum hiányos feltüntetése miatt megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját.

A Nemzeti Választási Bizottság a Miniszterelnöki Kabinetirodát eltiltja a kifogásban megjelölt kiadvány hiányos impresszummal való további terjesztésétől.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 9-én 15 óra 18 perckor kifogást nyújtott be – az Nsztv. 1. § (1) bekezdése és Ve. 208. §-a alapján a Kormány „NÉPSZAVAZÁS 2016 a kényszerbetelepítés ellen Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék!” című országos, kampánykiadványa miatt. Álláspontja szerint az nem tartalmaz teljeskörű impresszumot, így az jogsértő. Kifogásában rögzítette, hogy a kiadvány nem tartalmazza a Ve. 208. §-a alapján alkalmazandó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdése szerinti valamennyi adatot.

Kifogásához mellékelte a „NÉPSZAVAZÁS 2016 a kényszerbetelepítés ellen” címlappal ellátott kampánykiadványt (20 oldal), amit 2016. szeptember 07. napján vett ki a postaládájából. Kifogásában hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvre, és a Ve. 208. §-ára, mint jogellenes impresszum hiányra, illetve annak okára, emellett idézte az Mttv. 46. § (9) bekezdésének rendelkezését is.

Beadványozó idézte továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 936/2014. NVB határozata rendelkező részének megállapítását is. A kifogásban foglaltak alapján kérte, hogy a Bizottság adjon helyt annak, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a b) pont alapján a Kormányt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a c) pont alapján a szándékos jogsértés miatt bírságot is szabjon ki.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A kifogás tárgya az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek megfelelően, tekintettel a 46. § (9) bekezdésére, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, azon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét. A kiadvány esetében értelemszerűen az Nsztv. vagy a Ve. tartalmazhatna az Mttv. szabályaitól eltérő jogszabályi rendelkezéseket a tartalom tekintetében, azokban azonban ilyen előírás nincs.

 

Beadványozó helytállóan hivatkozott arra, hogy a kifogásához csatolt kiadvány nem tartalmazza teljeskörűen az Mttv. 46. § (9) bekezdésében, az impresszum kapcsán előírt kötelező adatokat, azon nincs feltüntetve a kiadásért és szerkesztésért felelős személy neve.

 

Fentiek alapján az impresszum részleges hiánya vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást megalapozottnak találta, a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét és a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, azaz az a kiadvány további, hiányos impresszummal való terjesztéstől.

 

Kifogástevő kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a további jogsértéstől való eltiltáson túl szabjon ki bírságot is.

A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján, ha a választási bizottság a választási kampány szabályainak megsértése miatt benyújtott kifogásnak helyt ad, szankcióként bírságot szabhat ki. A bírság kiszabásának szabályait a Ve. 219. §-a tartalmazza. A bírság megállapításáról a Nemzeti Választási Bizottság mérlegelési jogkörében dönt, mely azt jelenti, hogy az eset összes körülményeinek figyelembe vételével szabad belátása szerint dönthet annak alkalmazásáról, illetve mellőzéséről.

 

A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügyben nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását. Döntésének oka, hogy a sérelmezett kiadvány tartalmazza a kiadásért és szerkesztésért felelős szerv megnevezését és székhelyét, abból egyértelműen beazonosítható a kiadványért felelős szerv. A megállapított jogsértés is csekély súlyú, hiszen nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy a kifogásolt kiadvány részben eleget tesz az Mttv. követelményének, ezért a Bizottság a bírság kiszabását mellőzi.

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 144. §-án, 218. § (2) bekezdés a) és b) pontján, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén és a 203. § 22. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 12.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke