628/2014. NVB határozat - a Magyar Cselekvő Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
628/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar Cselekvő Párt, képviseli: Balogh János, (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2014. (III. 05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 45/2014. (III. 05.) számú határozatában a Magyar Cselekvő Pártot, mint jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5.075.000,-Ft, azaz ötmillió-hetvenötezer forint bírsággal sújtotta.
A Magyar Cselekvő Párt jelölő szervezet képviseletében eljáró személy a 2014. évi országgyűlési képviselő-választáson Budapest 09. számú egyéni választókerületben 100 darab ajánlóívet igényelt és vett át a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI). A Magyar Cselekvő Párt a jogszabályban meghatározott határidőn túl 2014. március 4-én adta át a 100 darab ajánlóívet az OEVI részére.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésére álló határidőben, 2014. március 3-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Magyar Cselekvő Párt az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be 2014. március 8. napján. A fellebbezésben előadta, hogy a jelölt nem tudta megkezdeni az aláírások gyűjtését, betegsége miatt. Továbbá sem a jelölt, sem a párt helyzete nem teszi lehetővé a kiszabott bírság megfizetését. A késedelem a jelölt részéről nem volt szándékos, a leadás napján a fellebbezéshez mellékelt orvosi igazolás szerint keresőképtelen volt.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában az önhiba hiányára hivatkozik, nem jelent jogszabálysértést. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbező által orvosi igazolással alátámasztott indokolás, nem valószínűsíti az önhiba hiányát. Az ajánlóívek átvételére nyitva álló határidővel nincs összhangban az orvosi igazolás tartalma. Az OEVB határozatból nem derül ki ugyan, hogy az ajánlóívek átvételére mikor került sor, de vélelmezhető, hogy nem 2014. március 3-án, amikortól igazolt a betegség, és ami egybeesik a leadási határidővel. A jelölőívek leadására nyitva álló határidő nem jelenti azt, hogy kizárólag az utolsó napon lehetséges a leadás.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke