627/2010. OVB határozat - a dr. F. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
627/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. F. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. a 2010. szeptember 22-én sugárzott RTL híradó - Esti kiadása és az ugyanezen napon a „Barátok közt” című műsort megszakító szünetben sugárzott rövid hírek műsorszámokban megsértette a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket. A budapesti dugódíj kérdésében a főpolgármester-jelölteket állító négy jelölő szervezet közül kizárólag három szervezet jelöltjének nyilatkozatát sugározta, és nem adott lehetőséget a Jobbik Magyarországért Mozgalom főpolgármester-jelöltje véleményének kifejtésére. Az Országos Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.
 
Az Országos Választási Bizottság kötelezi a Magyar RTL Televízió Zrt.-t jelen határozata rendelkező részének – a határozat jogerőre emelkedését követően három napon belül, a jogsértő közléssekkel azonos napszakban és azonos számú alkalommal történő – közzétételére.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 24-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz az RTL Klub Televíziónak az RTL Esti híradó 2010. szeptember 22-én sugárzott műsorszáma és a „Barátok közt” című műsort megszakító szünetben sugárzott rövid hírek műsorszám miatt.
Kifogásában előadta, hogy a hivatkozott műsorszámokban hírt adtak a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek, a Magyar Szocialista Pártnak és a Lehet Más a Politika jelölő szervezetnek a budapesti dugódíjról kifejtett álláspontjáról, azonban a Jobbik Magyarországért Mozgalom véleményéről nem.
A kifogástevő szerint a leírtak miatt a Jobbik Magyarországért Mozgalom „a többi párthoz képest sérelmet szenved” és a választópolgárok „nem részesültek hiteles tájékoztatásban, nem kaptak hírt arról, hogy a JOBBIK-nak mi az álláspontja”.
A beadványozó hivatkozott a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban megfogalmazott, azesélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvekre, a Ve. 44. § (2) bekezdésének rendelkezésére, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésének, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezéseire.
Hivatkozott továbbá a Ve. 44/A. § (3) bekezdésére, mely szerint a kifogásban elegendő megjelölni, de ahhoz nem kell csatolni a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot, a megjelölt bizonyítékot a választási bizottság hivatalból szerzi be.
A leírtak alapján a kifogástevő kérte, hogy az Országos Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől, valamint kötelezze a jogsértőt, hogy az Országos Választási Bizottság határozatát vagy annak rendelkező részét a kifogással érintett közléssel azonos napszakban és azonos számú alkalommal tegye közzé.
Az Országos Választási Bizottság a kifogás beérkezését követően haladéktalanul megkereste a Magyar RTL Televízió Zrt.-t a sérelmezett műsorszámok beszerzése érdekében. A Magyar RTL Televízió Zrt. képviselője elektronikus levelében arról adott tájékoztatást, hogy a kért műsorszámokat technikai okok miatt a kifogás elbírálásnak napján nem áll módjukban az Országos Választási Bizottság rendelkezésére bocsátani.
 
II.
 
A kifogás részben alapos.
Az Országos Választási Bizottságnak a kifogásban sérelmezett 2010. szeptember 22-én sugárzott RTL híradó - Esti kiadását volt lehetősége megtekinteni.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. kifogásolt műsorszámaival megsértette a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban foglalt, azesélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket, mikor a kifogással érintett műsorszámokban kizárólag a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek, a Magyar Szocialista Pártnak és a Lehet Más a Politika jelölő szervezetnek a programját és véleményét ismertette a budapesti dugódíjjal kapcsolatban, míg a Jobbik Magyarországért Mozgalom adott témával kapcsolatos programját nem.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. műsoraiban kifogásolt tudósításai kizárólag a budapesti dugódíjjal kapcsolatban tartalmaztak tájékoztatást. Budapesten négy jelölő szervezet állított a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán főpolgármester-jelöltet és fővárosi listát. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listát és közös főpolgármester-jelöltet állított, míg a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika és a Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan állított listát és főpolgármester-jelöltet.
Tekintettel arra, hogy a fővárosi közgyűlés tagjainak és a főpolgármester választás tekintetében csak a fent megnevezett négy jelölő szervezet jogosult részt venni a választásokon, ezért indokolatlan, hogy egy kizárólag a fővárost érintő ügyben a műsorszolgáltató a négy szervezetből csak három részére biztosított lehetőséget a dugódíjjal kapcsolatos választási program ismertetésére, nem biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget a negyedik szervezet tekintetében.
Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság megalapozottnak találta a kifogást a Ve. 3. § c) és d) pontjaiban foglalt alapelvek megsértése tekintetében, egyebekben azonban a kifogást nem találta megalapozottnak.
 
Az Országos Választási Bizottság továbbá elrendeli, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. a Ve. 44/A. § (2) bekezdésének c) pontja szerint jelen határozat rendelkező részét a határozat jogerőre emelkedését követően három napon belül, a jogsértő közléssekkel azonos napszakban és azonos számú alkalommal tegye közzé.
 
III.
 
A határozat a Ve. 3. § c) és d) pontjain, a 44/A. § (2) bekezdésének c) pontján, a 78. § (1) bekezdésén a) és b) pontjain, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke