626/2010. OVB határozat - Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
626/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 24-én a Ve. 44/A. § (1) bekezdésére és a 77. § (1) bekezdésére hivatkozással kifogást terjesztett elő a Magyar Rádió Zrt. ellen (a továbbiakban: MR) a Jobbik Magyarországért Mozgalom választási kampányfilmje sugárzásának megtagadása miatt.
Kifogásában a Ve. 3. § c) és d) pontjait, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 12. § (2) bekezdésének megsértésére hivatkozott. Kifogástevő álláspontja szerint az MR „jogszabálysértést valósított meg azáltal is, hogy a felelősségét hangsúlyozva tagadta meg a választási kampányfilm sugárzását”, holott az Rttv. 12. § (2) bekezdése szerint a politikai hirdetés tartalmáért a műsorszolgáltató felelősséggel nem tartozik.
A kifogástevő sérelmezi, hogy az MR a hirdetés sugárzását megtagadó elektronikus levelében „az ORTT be nem azonosítható közleményére hivatkozik, a politikai hirdetést összekeveri a reklámmal”.
Kifogástevő kérte, hogy az Országos Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértést, tiltsa el az MR-t a további jogsértéstől, továbbá „kötelezze a Rádiót a Jobbik politikai kampányfilmjének szerződés szerinti sugárzására”.
Kifogástevő csatolta a sugározni kért politikai hirdetéseket, a politikai hirdetés sugárzásáról szóló megrendelést, valamint az MR 2010. szeptember 22-én és 24-én kelt leveleit.
 
Az MR a 2010. szeptember 22-én kelt levelében arra hivatkozva tagadta meg a hirdetés sugárzását, hogy az személyhez fűződő jogokat sért. Hivatkozott továbbá az Rttv. II. fejezet 4. címe alatt meghatározott tilalmakra, melynek értelmében „a tudatosan félrevezető reklámért a a műsorszolgáltató felelősséggel tartozik, a reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lennie”. Az MR levelében továbbá hivatkozik arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény rendelkezéseire, mely szerint „a személyhez fűződő jogokat mindenki, így a Magyar Rádió is, köteles tiszteletben tartani”. Az MR megítélése szerint a politikai hirdetés egy államalkotó kisebbség jogait és személyhez fűződő jogokat sért. A hirdetés egyes megfogalmazása pedig kimeríti a „tudatosan félrevezető reklám kategóriáját”. A 2010. szeptember 24-én kelt levelében az MR jogtanácsosa arról tájékoztatta a megrendelőt, hogy a „számos sípszóval átszőtt” hirdetés a korábban jelzett „alapproblémán nyilvánvalóan nem változtat”.
 
II.
 
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A 77. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak többek között tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. A 77. § (5) bekezdés rendelkezései értelmében, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. fent hivatkozott rendelkezései esetében mérlegelésre nincs lehetőség, ezek a szabályok a „kell” szó használatából következően kategorikus rendelkezéseket tartalmaznak, ezért azoktól eltérni nem lehet. A jogszabályi előírás egyértelmű és eltérést nem engedő a tekintetben, hogy a lakcím/székhely feltüntetése minden esetben kötelező, a lakcím/székhely mellett az értesítési címet pedig csak akkor kell és szükséges megjelölni, ha az a lakcímtől/székhelytől eltér. Tekintettel arra, hogy a kifogástevő beadványában csak értesítési címet tüntetett fel, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke