625/2010. OVB határozat - Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
625/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 24-én a Ve. 44/A. § (1) bekezdésére és a 77. § (1) bekezdésére hivatkozással kifogást terjesztett elő a Magyar Televízió Zrt. ellen (Mtv.) a Jobbik Magyarországért Mozgalom választási kampányfilmje sugárzásának megtagadása miatt.
Kifogásában a Ve. 3. § c) és d) pontjait, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 12. § (2) bekezdésének megsértésére hivatkozott. Kifogástevő álláspontja szerint az Mtv. „jogszabálysértést valósított meg azáltal is, hogy a felelősségét hangsúlyozva tagadta meg a választási kampányfilm sugárzását”, holott az Rttv. 12. § (2) bekezdése szerint a politikai hirdetés tartalmáért a műsorszolgáltató felelősséggel nem tartozik.
A kifogástevő sérelmezi, hogy az Mtv. a politikai hirdetés sugárzását többek között „Tájékoztató”-jának 9. pontjára alapozza. Kifogástevő álláspontja szerint a „Tájékoztató nem törvény, az nem írhat felül semmilyen jogszabályt”.
Beadványozó álláspontja szerint téves az Mtv.-nek az Rttv. 3. § (2) és (3) bekezdésére történő hivatkozása, tekintettel arra, hogy ezen előírások „a műsorszolgáltatásra vonatkoznak, és nem a politikai hirdetésre”, és az Rttv. 12. § (2) bekezdése a felelősséget a „megrendelőre hárítja és kimenti a műsorszolgáltatót”.
Beadványozó közli, hogy „a Jobbik a saját politikai hirdetését kisípoltatva még aznap ismételten megküldte sugárzásra az Mtv-nek, aki azonban ezen változatot sem volt hajlandó sugározni” ugyancsak a „Tájékoztató”-ra hivatkozva.
Kifogástevő kérte, hogy az Országos Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértést, tiltsa el az Mtv.-t a további jogsértéstől, továbbá „kötelezze az Mtv-t a Jobbik politikai kampányfilmjének szerződés szerinti sugárzására”.
Kifogástevő csatolta a sugározni kért politikai hirdetéseket, az Mtv.-nek a politikai hirdetések közzétételének egységes feltételeiről szóló Tájékoztatóját, Jobbik Magyarországért Mozgalom és az Mtv. között létrejött szerződés visszaigazolásának 1. oldalát, valamint az Mtv jogi vezetője által a politikai hirdetés megrendelőjének 2010. szeptember 23-án kelt leveleit.
 
Az Mtv. is eljuttatta az Országos Választási Bizottsághoz azt a 2010. szeptember 23-án kelt levelet, amelyben tájékoztatják a kifogásolt politikai hirdetés megrendelőjét, hogy mely okokból tagadják meg a hirdetés sugárzását. Ebben a levélben hivatkoznak a Ve. 44. §-ára, az Mtv. Tájékoztatójának 9. pontjára és az Rttv. 3. § (2)-(3) bekezdéseire. Az ugyanezen a napon kelt későbbi levélben az Mtv. jogi vezetője arról tájékoztatja a megrendelőt, hogy az újonnan sugározni kért hirdetés, amely „annyiban különbözik a korábbitól, hogy a szövegben bizonyos helyeken sípszó hallatszik”, nem alkalmas a korábban ismertetett problémák orvoslására.
 
 
 
II.
 
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A 77. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak többek között tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. A 77. § (5) bekezdés rendelkezései értelmében, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. fent hivatkozott rendelkezései esetében mérlegelésre nincs lehetőség, ezek a szabályok a „kell” szó használatából következően kategorikus rendelkezéseket tartalmaznak, ezért azoktól eltérni nem lehet. A jogszabályi előírás egyértelmű és eltérést nem engedő a tekintetben, hogy a lakcím/székhely feltüntetése minden esetben kötelező, a lakcím/székhely mellett az értesítési címet pedig csak akkor kell és szükséges megjelölni, ha az a lakcímtől/székhelytől eltér. Tekintettel arra, hogy a kifogástevő beadványában csak értesítési címet tüntetett fel, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke