624/2014. NVB határozat - Huszty Zoltán által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
624/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Huszty Zoltán (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 51/2014. (III. 06.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 51/2014. (III. 06.) számú határozatában Huszty Zoltánt, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelöltet Budapest 6. számú egyéni választókerületében az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 6.090.000 Ft bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában megállapította, hogy Huszty Zoltán jelölt részére a választókerületben 120 db ajánlóívet igényelt és vett át, azonban a Ve.-ben meghatározott határidőig 0 db ajánlóív került visszaadásra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az ajánlóíveket március 7-én adta le, mivel fekvőbeteg volt. Vidéken tartózkodott, s szállítása nem volt megoldható. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vonja vissza az OEVB 51/2014. (III. 06.) számú határozatát és a pénzbírság mellőzését.
III.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 228. § (1) bekezdése szerint a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság legkésőbb a fellebbezés beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A választási eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) által szabályozott hatósági eljárással ellentétben nincs olyan eljárási cselekmény, mely az elbírálásra rendelkezésre álló jogszabályban rögzített határidőt felfüggesztené. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést jogszabályi kötelezettsége alapján a benyújtástól számított három napon belül köteles elbírálni.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, a 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Ket. szabályain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke