624/2010. OVB határozat - B. I. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
624/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva B. I. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 49/2010. (VIII. 27.) számú határozatával a Kárpátok Eurórégió Kisebbségek Szövetségének Nemzetközi Tanácsa elnevezésű szervezetet a német települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán kisebbségi jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.
 
Fent nevezett a TVB határozata ellen 2010. szeptember 21-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be. Jogorvoslati kérelmét kifogásnak nevezte, azonban a TVB 2010. szeptember 22-én áttette az Országos Választási Bizottsághoz tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelem a TVB elsőfokú döntése ellen irányul.
 
A beadványozó előadta, hogy a Kárpátok Eurórégió Kisebbségek Szövetségének Nemzetközi Tanácsa elnevezésű szervezet nyilvántartásba vételéről és a jelölő szervezet jelölt állításáról 2010. szeptember 20-án értesült. Előadta továbbá, hogy a szervezet hatályos alapszabálya rendelkezésére áll, mely céljai között általánosságban ugyan tartalmazza „a kisebbségek kultúrájának megőrzése, ápolása” kitételt, konkrétan azonban nem nevesíti a német kisebbség képviseletét. Mindezek miatt megítélése szerint a szervezet nem felel meg a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. CXIV. törvény (a továbbiakban: Kvjt.) 26. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, továbbá „ellentétben áll az OVB 20/2006. (VII. 14.) számú állásfoglalásával, és az OVB 595/2010. számú határozatában foglaltaknak sem felel meg”. Beadványában idézett az Országos Választási Bizottság hivatkozott állásfoglalásából és határozatából. A beadványozó rögzítette, hogy mivel a szervezet nem felel meg a Kvjt. 26. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek azt kisebbségi „jelölő szervezetként nem lehet nyilvántartásba venni” és, hogy „a jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vétel óta folyamatos jogsértés áll fenn”. Mindezek alapján a fellebbező kérte, hogy az Országos Választási Bizottság Kárpátok Eurórégió Kisebbségek Szövetségének Nemzetközi Tanácsa elnevezésű szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából törölje, valamint ezzel egyidejűleg törölje a szervezet Rakamazon állított jelöltjeit is. Beadványához mellékelte a szervezet hatályos alapszabályának másolatát.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen eljárásban tárgyalt jogorvoslati kérelem egyértelműen a területi választási bizottságnak a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről szóló elsőfokú határozata elleni fellebbezés. Ebből következően téves a fellebbezőnek az a feltevése, mely szerint jogorvoslati kérelme kifogás és ebből kifolyólag annak elbírálása során alkalmazható a Bizottság 8/2006. (III. 28.) számú állásfoglalása.
 
A Ve. 80. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz. A Ve. 81. § (2) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem határidőben történő benyújtására, ahogy azt a TVB 49/2010. (VIII. 27.) számú határozata helytállóan tartalmazza, 2010. augusztus 29-én 16 óráig volt lehetőség. Ennek értelmében fellebbező nem határidőben terjesztette elő jogorvoslati kérelmét.
 
Tekintettel arra, hogy a fellebbezés elkésett, az Országos Választási Bizottság a fellebbezést – a hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 
III.
 
A határozat a Ve. 80. § (2) bekezdésén, a 81. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke