623/2014. NVB határozat - Stekler Ottó, a Seres Mária Szövetségesei eljárva által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
623/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Stekler Ottó, a Seres Mária Szövetségesei eljárva (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 26/2014. (III. 06.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Budapest 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 26/2014. (III. 06.) számú határozatában a Seres Mária Szövetségesi, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezetet Budapest 03. számú egyéni választókerületében az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 101.500 Ft bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet részére a választókerületben 120 db ajánlóívet igényelt és vett át, azonban a Ve.-ben meghatározott határidőig 118 db ajánlóív került visszaadásra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az ajánlóíveket a szervezet önkénteseknek adta ki és arra nem tud választ adni, hogy mely önkéntes nem hozta vissza a részére azt. Fellebbezésében hivatkozott a Ve. 219. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésére, mely szerint „A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.” Fellebbező kifogásában előadta, hogy a szervezet részéről az ajánlóívek törvényes határidőben történő visszaszolgáltatása nem volt szándékos. Az ügy tisztázása érdekében a szervezet feljelentést tesz ismeretlen személy ellen. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vonja vissza az OEVB 26/2014. (III. 06.) számú határozatát és döntését azt követően hozza meg, ha a feljelentés okán indult nyomozás során bebizonyosodik, hogy a jogsértés szándékos volt
III.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 228. § (1) bekezdése szerint a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság legkésőbb a fellebbezés beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A választási eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) által szabályozott hatósági eljárással ellentétben nincs olyan eljárási cselekmény, mely az elbírálásra rendelkezésre álló jogszabályban rögzített határidőt felfüggesztené. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést jogszabályi kötelezettsége alapján a benyújtástól számított három napon belül köteles elbírálni.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, a 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Ket. szabályain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke