623/2010. OVB határozat - az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma képviseletében ifj. Bogdán János és Balog József által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
623/2010. határozata

 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 20-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma képviseletében ifj. Bogdán János és Balog József által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2010. szeptember 17-én nyújtottak be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványozók sérelmezték, hogy „Farkas Flórián a Lungo Drom országos elnöke 2010. augusztus 23.-án a 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások kapcsán – a jelöltállítás idejében – az ország valamennyi polgármesteréhez olyan levéllel fordult, amelyben kérte, hogy a polgármester a kisebbségi jelöltállítást befolyásolja, továbbá magyar állampolgárok személyi adatait az adatvédelmi tv. szabályaival ellentétben továbbítsa”.
A beadványozó szerint azáltal, hogy Farkas Flórián arra „buzdította” a polgármestereket, hogy gyakoroljanak nyomást a jelöltséget vállaló roma származású emberekre, hogy a „Lungo Drom színeiben vállaljanak jelöltséget”, megsértette a Ve. 3. § a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására vonatkozó alapelvet.
Beadványozó csatolt egy 2010. augusztus 23-i keltezéssel ellátott, Farkas Flórián által aláírt levelet.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen.
 
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő egy 2010. augusztus 23-án kelt levélben foglalt vélelmezett jogsértéssel szemben nyújtott be kifogást, ezért a jogorvoslati kérelem elkésettnek minősül.
 
A Ve. 77. § (5) bekezdése szerint „Ha a kifogás elkésett (…) a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani”.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Sasvári Róbert
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese