622/2010. OVB határozat - K. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
622/2010. határozata

 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 20-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a K. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 16-án nyújtott be kifogást Mór Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB), mely Testület a beadványt a Ve. 77. § (3) bekezdésére hivatkozva 2010. szeptember 17-én postai úton küldte meg meg az Országos Választási Bizottság részére.
A kifogástevő kérte annak kivizsgálását, hogy „a Móri adófizetők pénzén kiadott Helyi Téma újság mennyiben sérti a választási egyenlő esélyeket”. Beadványozó állítása szerint a lapban „csak Fideszes képviselőket mutatnak be”, továbbá az újságban megjelent cikkek valótlanságokat tartalmaznak. A kifogástevő szerint ezáltal sérül a választási eljárás során alkalmazandó esélyegyenlőség. Beadványozó kérte a bizottságot, hogy tiltsa el „a kampánytól a lapot”.
Beadványozó csatolta a Helyi Téma – Mór és környéke – hetilap 2010. szeptember 8-án és 2010. szeptember 15-én megjelent számait.
 
II.
 
A kifogás az alábbiak miatt nem alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Helyi Téma című időszaki lap – tekintettel arra, hogy választási időszakon kívül is rendszeresen megjelenik – nem minősül választási kiadványnak.
A Testület megállapítja, hogy az újságban megjelent cikkek tartalma nem valósította meg a Ve. 3. § c) pontjában foglalt, a jelöltek, jelölő szervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó alapelv sérelmét.
 
Az Országos Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy nem jogosult egyes újságok általános politikai irányultságának vizsgálatára és jogi minősítésére. Ezt támasztja alá a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 61. § (1)-(2) bekezdésében foglalt, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság, valamint a sajtó szabadságát biztosító alkotmányos alapjog.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat az Alkotmány 61. § (1)-(2) bekezdésein, a Ve. 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke