621/2010. OVB határozat - G. P. és K. V. magánszemélyek által előterjesztett fellebbezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
621/2010. határozata

 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 20-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. és K. V. magánszemélyek által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 223/2010. (IX. 17.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Kifogástevő 2010. szeptember 16-án az Országos Választási Bizottsághoz kifogást nyújtott be a Jobbik Magyarországért Mozgalom főpolgármester-jelöltjét, dr. Staudt Gábort népszerűsítő plakát és kampányvideó miatt. Az Országos Választási Bizottság a beadványt 2010. szeptember 16-án a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB) áttette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, tekintettel arra, hogy az FVB rendelkezik hatáskörrel a kifogásban foglaltak elbírálására.
A kifogástevő előadta, hogy álláspontja szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: JOBBIK) főpolgármester-jelöltje, dr. Staudt Gábor választási kampány üzeneteivel megsértette a Ve. 3.§ d) pontjában foglalt alapelvet, azaz a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Kifogásában hivatkozott az Országos Választási Bizottság 189/2009. számú határozatára, melyben az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a JOBBIK honlapján, valamint szórólapján szereplő „Magyarország a magyaroké” szlogen használatával megsértette a Ve. 3.§ d) pontját.
Nevezett két általa sérelmesnek talált szlogent jelölt meg, melyeket a JOBBIK főpolgármester-jelöltjét népszerűsítő plakát tartalmaz:
„Budapest a magyarok fővárosa” szlogen álláspontja szerint szándékosan nem Magyarország fővárosának, hanem egy nemzetiség fővárosának tekinti Budapestet, ezzel kirekesztő és alkotmányos alapelveket, valamint a Ve. 3.§ d) pontjában megfogalmazott alapelvet sérti, mivel a magyarországi kisebbségek státuszára nézve félrevezető szlogent alkalmaz.
„Véget vetek az élősködésnek” szlogen felett egy szúnyog képe látható áthúzva, valamint a beadványozó által meghivatkozott kampányvideóban a szlogen értelmezéseként egy roma származású kisgyereket mutatnak, „lopni jöttem” feliratú pólóban. Álláspontja szerint a kampányüzenet így egyértelműen az emberi méltóságot sértő és megalázó kijelentés, mely egy kisebbség kirekesztésére és rasszista indulatok keltésére irányul.
A kifogástevő bizonyítékként csatolta a plakátról készített fényképfelvételt, valamint feltüntette a meghivatkozott kampányvideó internetes elérhetőségét.
Kifogástevő kérte a Bizottságot, hogy tiltsa el dr. Staudt Gábor főpolgármester-jelöltet a hivatkozott szlogenek használatától és szólítsa fel az érintett kampányanyagok eltávolítására.
 
Az FVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az a kifogást tevő lakcímét nem tartalmazta, csak „elérhetőséget” rögzített.
A Ve. 77. § rendelkezései egyértelműen előírják a lakcím kötelező feltüntetését, az FVB-nek – határozata szerint – nem állt módjában megállapítani azt, hogy a jogorvoslati kérelemben feltüntetett cím, mint „elérhetőség” a kérelmező lakcímét jelöli-e.
Az FVB rámutatott arra, hogy a 130/2009. (IX. 09.) FVB számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezést, mert a fellebbező beadványában az értesítési címét tüntette fel a lakcíme helyett. A Fővárosi Bíróság 24.Kpk.45.960/2009/4. számú végzésében annak ellenére hagyta helyben a fenti számú határozatot, hogy jogorvoslati eljárás során a kérelmező igazolta, esetében az értesítés cím és a lakcím megegyezik.  
A Fővárosi Bíróság végzésében kifejtetteket az FVB aggálymentesen alkalmazhatónak tartotta jelen esetben is, ahol a kifogás benyújtója nem lakcímét-értesítési címét, hanem elérhetőségét jelölte meg.
 
II.
 
Fellebbezők 2010. szeptember 17-én fellebbezést nyújtottak be a FVB fenti döntése ellen az Országos Választási Bizottsághoz. Fellebbezésükben előadták, hogy az FVB megsértette a Ve. 78. § rendelkezéseit, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel álláspontjuk szerint az FVB-nek vélelmeznie kellett volna, hogy a feltüntetett cím a kifogás benyújtójának lakcíme. Fellebbezők álláspontja szerint a Fővárosi Bíróság hivatkozott végzése jelen esetben nem irányadó, mivel a Ve. 80. § (4) bekezdésének b) pontja az értesítési címet megkülönbözteti a lakcímtől és jelen esetben nem értesítési cím, hanem elérhetőség került feltüntetésre a kifogásban.
Fellebbezők kérték az Országos Választási Bizottságot, hogy érdemben vizsgálja meg a kifogást és a vizsgálat eredményétől függően változtassa meg a határozatot a Ve. 81. § (4) bekezdésének b) pontja alapján.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az FVB helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a kifogás nem tartalmazta a kifogás benyújtójának lakcímét és ennek ismeretében helyesen döntött, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt. A 77. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét és a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A 77. § (5) bekezdés rendelkezései értelmében, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogástevő lakcímét és ha lakcímétől eltér a postai értesítési címét is. A Testület megállapítja, hogy az „elérhetőség” és az „értesítési cím” szinonim fogalmak, az azonban nem felel meg a „lakcím” fogalmának.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke