620/2010. OVB határozat - a Magyar Szocialista Párt Békés Megyei Területi Szövetsége nevében eljáró Vargáné Dukát Éva által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
620/2010. határozata

 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 20-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Magyar Szocialista Párt Békés Megyei Területi Szövetsége nevében eljáró Vargáné Dukát Éva által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 17-én nyújtott be kifogást a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). A TVB a kifogást 2010. szeptember 18-án áttette az Országos Választási Bizottsághoz, tekintettel arra, hogy a TVB 2010. szeptember 15-én, a 38/2010 (IX.17.) számú határozatával ugyanezen ügyben már döntött.
 
A kifogást tevő beadványában előadta, hogy Bordás Sándor a Jobbik önkormányzati képviselő jelöltje a megyei területi listán nem jogszerűen lett képviselő jelölt. Állampolgári telefonos nyilatkozat alapján felmerült a gyanú, hogy nevezett személy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 40/B. § (4) bekezdésben foglalt kizáró ok ellenére vált képviselő jelöltté, mivel Bordás Sándor 3 éven belül lépett ki a Határőrség szolgálati állományából. A kifogást tevő álláspontja szerint így nem rendelkezik passzív választójoggal. A beadványozó kifogásában előadta, hogy mivel Bordás Sándor szolgálati nyugdíjazására vonatkozó (nem közérdekű) adataihoz nem férnek hozzá, ezért kérik a Bizottságot, hogy a Ve. 29/A. § (1) és (2) bekezdései alapján hivatalból a rendelkezésre álló iratokat szíveskedjen megvizsgálni és Bordás Sándor jelöltet nyilatkozattételre felhívni szíveskedjék. A kifogást tevő továbbá előadta, hogy a 2007. évi XC. törvény 29. §-a alapján a határőrökre, illetve a volt a határőrökre is kiterjed az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése, hiszen a Határőrség 2008. január 1-jén beleolvadt a Rendőrségbe. A beadványozó kéri, hogy a Bizottság vizsgálja ki a törvényi feltételeknek való megfelelést és abban az esetben amennyiben a telefonos bejelentés valós tartalmúnak bizonyul, úgy Bordás Sándor a Jobbik önkormányzati képviselő jelöltjének törléséről intézkedjen. 
 
II.
 
A Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (2) bekezdése értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A Ve. 77. § (5) bekezdése szerint ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó a kifogásában foglaltakat nem támasztotta alá bizonyítékkal, a vélelmezett jogszabálysértésre vonatkozólag bizonyítékot beadványához nem csatolt.
 
Az Országos Választási Bizottság továbbá megjegyzi, hogy a TVB nem megfelelően járt el akkor, amikor egy, általa már elbírált ügy kapcsán érkezett újabb beadvány tekintetében az áttétel mellett döntött. A Bizottság álláspontja szerint semmilyen választási jogszabály nem rendelkezik akként, hogy ítélt dolog kapcsán, ugyanazon tartalmú beadvány újbóli benyújtásakor az adott választási bizottság nem rendelkezne a továbbiakban hatáskörrel az adott ügy elbírálására.
 
A beadványban hivatkozott jogszabálysértés bizonyítottságának hiányára tekintettel, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke