619/2010. OVB határozat - D. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
619/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 17-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva D. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 57/2010. (IX. 13.) határozatát megváltoztatja, és Szűcs Lajost, Etyek községben nyilvántartásba vett polgármesterjelöltet törli a jelöltek nyilvántartásából.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

Fellebbező 2010. szeptember 10-én jogszabálysértésre hivatkozva kifogást nyújtott be Etyek Község Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB) Szűcs Lajos polgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételével kapcsolatban a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 40/B. § (4) bekezdése, a Ve. 3. § d) pontja, valamint a Ve. 55. § (2) bekezdésének sérelmére hivatkozva. A kifogást a HVB az 55/2010. (IX. 10.) számú határozatával arra hivatkozva, hogy a kifogásban szereplő polgármesterjelölt választójogának elvesztésének tárgya vonatkozásában vizsgálatra nem jogosult, a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) áttette.

A beadványozó kifogásában előadta, hogy 2010. szeptember 9-én a www.etyek.hu honlapot meglátogatva szerzett tudomást arról, hogy – a HVB 2010. augusztus 18-i üléséről készített jegyzőkönyv tanúsága szerint – Szűcs Lajos etyeki polgármesterjelölt 2009-ig az Országos Rendőr-főkapitányság állományában dolgozott rendőrtisztként, amelyet többször nyilvánosan elismert, például polgármesterré történő választásakor. Ezt követően a www.valasztas.hu oldal megtekintésével értesült arról, hogy Szűcs Lajos polgármesterjelöltként nyilvántartásban szerepel annak ellenére, hogy 2009-ig rendőrként dolgozott. Tudomása szerint, amint arról a sajtóból is értesült, volt rendőrök három évig visszamenőleg nem lehetnek polgármesterek. Ennek ellenére Szűcs Lajos a jelöltek nyilvántartásában szerepel.

Kifogásában előadta, hogy megítélése szerint az alkotmánymódosítás nem mondja ki, hogy a szabályt nem kell alkalmazni a 2010. évi önkormányzati választáson, ebből következik, hogy mindenkire alkalmazni kell. Megítélése szerint folyamatos törvénysértés áll fenn amiatt, hogy Szűcs Lajos a nyilvántartásban szerepel.
A jogsértés bizonyítékaként hivatkozott a HVB 2010. augusztus 18-i üléséről készült jegyzőkönyvében foglaltakra, illetve arra az általa köztudomásúnak minősített tényre, hogy Szűcs Lajos rendőrként dolgozott. Megítélése szerint ez a tény a HVB előtt is hivatalosan ismert. Kérte, hogy a HVB a kifogásnak helyt adva törölje Szűcs Lajost a jelöltek nyilvántartásából.

A TVB a kifogást az áttételt követően – elkésettségre hivatkozva – az 57/2010. (IX. 13.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül utasította el. A TVB álláspontja szerint a beadványozó jogorvoslati kérelme tartalmát tekintve Szűcs Lajos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele ellen irányul, amely ügyben a TVB a 30/2010. (VIII. 21.) számú határozatával döntött. Tekintettel arra, hogy a TVB döntése 2010. augusztus 23-án jogerőre emelkedett, ezért a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A TVB nem találta megalapozottnak a folyamatos jogsértésre való hivatkozást, mivel „nem egy folyamatos tevékenységben megnyilvánuló vélelmezett jogszabálysértésről van szó, hanem egy már jogerős döntéssel megalapozott, így jogorvoslati kérelemmel már nem támadható jelölti státuszról”.

II.

Fellebbező 2010.szeptember 15-én fellebbezést nyújtott be a TVB fenti döntése ellen az Országos Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében megismételte a kifogásában leírtakat, továbbá előadta, hogy kifogásában nem a TVB által hivatkozott – nyilvántartásba vételről szóló – határozatot támadta, hanem azt az állítása szerint folyamatosan fennálló jogellenes állapotot, hogy Szűcs Lajos a jelöltek nyilvántartásában szerepel annak ellenére, hogy „ez az Alkotmányba és a Ve. idézett rendelkezésébe ütközik”. Fellebbező előadta, hogy a jogorvoslati kérelme nem volt elkésett tekintettel arra, hogy az Országos Választási Bizottság és a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata szerint „folyamatosan fennálló, állapotszerű jogsértés esetén a kifogást a sérelmezett és jogszabálysértő tevékenység (állapot) elkövetésének teljes időtartama alatt be lehet nyújtani”.
Fellebbező kérte a TVB határozatának megváltoztatását és Szűcs Lajos törlését a jelöltek nyilvántartásából.

III.

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.

Az Országos Választási Bizottság a Ve. 81. § (3) bekezdésének foglaltaknak megfelelően megvizsgálta a fellebbezést, valamint az azt megelőző eljárást, melyet követően az ügyben az alábbiakat állapította meg.

Szűcs Lajost a TVB a 2010. augusztus 21-én tartott ülésén – a HVB 4/2010. (VIII.18.) számú határozatát megváltoztatva – a 30/2010. (VIII. 21.) számú határozatában Etyek községben polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette. Tekintettel arra, hogy ezen döntés ellen jogorvoslat nem érkezett, így a határozat 2010. augusztus 23-án jogerőre emelkedett és Szűcs Lajos polgármesterjelöltté vált a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása következtében az alaptörvény 40/B. § (3) bekezdésének 2010. augusztus 19. napjától hatályos szövege a következő:
„A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán”.
Eltérő rendelkezés hiányában a fenti rendelkezést a hatályba lépését követően teljeskörűen alkalmazni kell a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán.

A Ve. 29/A. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani”.

Az Országos Választási Bizottság a fellebbezéshez csatolt, a HVB 2010. augusztus 18-i üléséről készített jegyzőkönyvéből az alábbi megállapításra jutott. A Testület azt a tényt, hogy Szűcs Lajos 2009. januárjáig a Rendőrség hivatásos állományú tagja volt, köztudomásúnak fogadta el tekintettel arra, hogy ezen tény helyben, szélesebb körben az emberek nagyobb csoportja előtt ismert volt, mely tényt a HVB tagjainak a jegyzőkönyvben rögzített kijelentései is megerősítik.
Emellett az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy hivatalos tudomása van arról, hogy Szűcs Lajos az Alkotmány fenti rendelkezésében megjelölt időtartam alatt a Rendőrség hivatásos állományú tagja volt. A Testület elé már több alkalommal érkezett Szűcs Lajos polgármesterjelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos beadvány, mely beadványokhoz 2010. szeptember 2-án a HVB 27/2010. (VIII. 27.) határozatához kapcsolódó anyagként megküldésre került az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének 2009. február 11-én kelt parancsa, mely szerint Szűcs Lajos szolgálati viszonya 2009. január 31-i hatállyal megszüntetésre került.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján arra a következtetésre jutott, hogy Szűcs Lajost közvetlenül érinti az Alkotmány 40/B. § (3) bekezdésében foglalt – a passzív választójogra vonatkozó – korlátozás. Erre tekintettel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Szűcs Lajos az Alkotmány 2010. augusztus 19-én hatályba lépett módosítása következtében elvesztette passzív választójogát.

A Ve. 58. §-a kimondja, hogy „A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemondott, választójogát elvesztette, vagy meghalt. A kiesett jelölt nevét a jelöltek nyilvántartásából, illetőleg a szavazólapokról törölni kell”.
Tekintettel arra, hogy Szűcs Lajos polgármesterjelölt a választási eljárás során elvesztette választójogát, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Testület megjegyzi továbbá, hogy a TVB álláspontjával ellentétben osztja a fellebbező azon észrevételét, mely szerint fellebbezőnek a HVB-hez benyújtott kifogása nem tekinthető a TVB 30/2010. (VIII. 21.) számú – Szűcs Lajos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vételéről szóló – határozata elleni jogorvoslati kérelemnek, mivel a kifogás az Alkotmány módosításából következő jogellenes állapot ellen irányult.
Az Országos Választási Bizottság 8/2006. (III. 28) számú állásfoglalása és a Legfelsőbb Bíróság következetes gyakorlata szerint folyamatos jogsértés esetén jogorvoslat benyújtására a jogsértő állapot időtartamának teljes ideje alatt lehetőség van. Tekintettel arra, hogy a kifogásban foglalt jogellenes állapot – Szűcs Lajos polgármesterjelölti státusza – az Alkotmány módosítását követően folyamatosan fennáll, erre tekintettel a kifogás nem tekinthető elkésettnek.

IV.

A határozat az Alkotmány 40/B. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/A. § (2) bekezdésén, az 58. §-án, a 81. § (4) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke