618/2010. OVB határozat - Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
618/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 17-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a 177/2010. számú határozattal hitelesített országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/D. §-ában foglalt, az országos népi kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot.

A határozat jogerőre emelkedését követően az Országos Választási Bizottság az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő íveket – a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

Az Országos Választási Bizottság 177/2010. számú határozattal hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen a következő szerepelt:

„Alulírottak egyetértünk, azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése tárgyalja újra a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre történő emelését.”

A fenti országos népi kezdeményezés támogatására gyűjtött aláírások benyújtását követően az Országos Választási Bizottság 506/2010. számú határozatával elrendelte az aláírások ellenőrzését.

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 3.529 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján megállapítható, hogy legalább 61.647 és legfeljebb 63.577 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.

Az Alkotmány 28/D. §-a értelmében „országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be.”

Tekintettel arra, hogy az országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány hivatkozott rendelkezésében meghatározott számot, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

II.

A határozat az Alkotmány 28/D. §-án, Ve. 119. §-án, 121. §-án, 131. §-án, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-ának (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke