617/2010. OVB határozat - a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
617/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 99/K. § (5) bekezdés k) és m) pontjaiban meghatározott hatáskörében eljárva a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett mandátumot a jelölő szervezet által megjelölt dr. Bagó Zoltán részére kiadja. Egyben felhatalmazza elnökét, hogy a megbízólevelet a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán állított közös lista 15. helyén szereplő dr. Bagó Zoltán részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke 2010. szeptember 9-én kelt levelében arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy az Európai Parlament 2010. szeptember 1-jei hatállyal megállapította Győri Enikő európai parlamenti képviselői mandátumának megszűnését.
 
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 10. § (1) bekezdése szerint „a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg”.
 
A Ve. 99/Q. §-a a megüresedett mandátum tárgyában úgy rendelkezik, hogy „ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a párt a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál”.
 
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt törvényes képviselői 2010. augusztus 31-én kelt levelükben arról tájékoztatták az Országos Választási Bizottságot, hogy a szervezetek a megüresedett mandátum betöltésére az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán állított közös listájuk 15. helyén szereplő dr. Bagó Zoltán urat jelölik.
 
Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezetek a jogszabályi feltételeknek megfelelően nevezték meg jelöltjüket a megüresedett mandátum betöltésére, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
II.
 
A határozat az Eptv. 10. § (1) bekezdésén, a Ve. 99/Q. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke