616/2010. OVB határozat - Kaparelisz Szpirosz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökhelyettese által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
616/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kaparelisz Szpirosz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökhelyettese által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. szeptember 10-én nyújtott be kifogást Budapest Főváros V. kerületi Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB). A kifogást a HVB 2010. szeptember 10-én áttette az Országos Választási Bizottsághoz.
 
A kifogástevő beadványában kifejtette, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökét is delegáló civil szervezet, a SZILOGOS, Görög Kulturális Egyesület választási kampányát az országos önkormányzat területén bonyolította. Mindezt az önkormányzat elnökének támogatásával tette, aki a jelölő szervezet jelöltje is egyben. A kifogástevő szerint erre azért volt lehetősége, mert az önkormányzat hivatalvezetője ezen jelölő szervezet elnöke és ezáltal a kampányhoz az önkormányzat teljes infrastruktúráját felhasználhatták.
Kifogástevő a Ve. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozott.
A kifogástevő beadványában kérte a Bizottságot, hogy az esetet vizsgálja ki.
 
II.
 
A Ve. 77. § (2) bekezdése értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A Ve. 77. § (5) bekezdése szerint ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a kifogástevő lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét és nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait sem.
 
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke