615/2010. OVB határozat - a Fiatal Romák Országos Szövetsége mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
615/2010. határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 56. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva megállapított hatáskörében eljárva a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Ady Endre u. 4.) mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság a jelölő szervezetnek az embléma használatára irányuló kérelmét elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás

I.
Az Országos Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetségét 422/2010. OVB határozatával nyilvántartásába vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-ára kitűzött választásán.
A szervezet a nyilvántartásba vételt követően a szavazólapon feltüntetendő embléma használata iránt nyújtott be kérelmet - Tiszabura község Helyi Választási Iroda vezetője útján - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Választási Főosztályának vezetőjéhez címzett levélben, melyhez csatolta a feltüntetni kívánt emblémát.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet által használni kívánt embléma használatára vonatkozó kérelem formai szempontból nem felel meg a közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2010. (VII.16.) KIM számú rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak. A Rendelet 42. §-a értelmében a választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és mintáit e rendelet 1. melléklete állapítja meg. A Rendelet mellékletében szereplő - jelölő szervezet bejelentéséhez szükséges - P nyomtatványt az 5. számú minta határozza meg, mely lehetővé teszi a szervezet nyilvántartásba vett adatainak módosítására vonatkozó igény bejelentését. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet által megküldött beadvány ezen feltételnek nem felel meg, mivel a kérelmét és az ahhoz mellékelt emblémát nem a Rendeletben található P jelű nyomtatványon nyújtotta be.
Az Országos Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a jelölő szervezet embléma használatra vonatkozó kérelmét visszautasítja.
II.
A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésén 56. § (1) bekezdésén, a Rendelet 42. §-án, illetve 1. számú mellékletén és 5. számú mintáján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.


 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke