614/2010. OVB határozat - a Lehet Más a Politika képviseletében eljáró dr. Cs. Á. által előterjesztett fellebbezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
614/2010. határozata


Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Lehet Más a Politika képviseletében eljáró dr. Cs. Á. által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 51/2010. (IX. 5.) számú határozatát – a rendelkező rész és az indokolás részbeni megváltoztatása mellett – helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
 
I.

A Lehet Más a Politika jelölő szervezet 2010. szeptember 3-án kezdeményezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  2010. évi választására Hajdú-Bihar megyében állított megyei listájának nyilvántartásba vételét.
A párt képviselője benyújtotta a megyei lista állításához a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendeletben meghatározott L és SZ jelű nyomtatványokat, valamint bejelentéséhez mellékelt 2856 db ajánlószelvényt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte. A Hajdú-Bihar megyei lista állításához szükséges ajánlások száma: 2717.
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) az 51/2010. (IX. 5.) számú határozatában a lista nyilvántartásba vételét visszautasította arra hivatkozással, hogy a jelölő szervezet által benyújtott 2.856 db ajánlószelvényből az érvényes ajánlások száma 2.662 db a lista állításához szükséges 2.717 db helyett. A TVB formai okból 52 db, egyéb okból 138 db, többszörös ajánlás miatt 4 db ajánlást nyilvánított érvénytelennek.

II. 

Fellebbező 2010. szeptember 7-én nyújtotta be jogorvoslati kérelmét a TVB fenti határozata ellen. Fellebbezésében előadta, hogy a TVB döntése a Ve. 47. § (2) bekezdésébe ütközik, mivel a Lehet Más a Politika által benyújtott ajánlószelvények - a határozatban megjelöltnél jóval kisebb számú kivételtől eltekintve - valamennyi, a törvény által előírt adatot és aláírást tartalmaztak.
A fellebbező szerint a TVB határozatának indokolása nem felel meg a Ve. 29/B. § (2) bekezdés e) pontjának, mert "nem írja le kellő mértékben a tényállást", amely a jogorvoslathoz való jogot is akadályozza.
Fellebbező hivatkozott az 1/2010. számú OVB állásfoglalásra, melynek értelmében álláspontja szerint "azokat az ajánlásokat is érvényesnek kell elfogadni, amelyeken a jelölő állampolgár neve vagy egyéb adata nem teljes mértékben egyezik a személyi adatokra vonatkozó nyilvántartásokban foglaltakkal, de egyébként egyértelműen azonosítható".
Fellebbező kérte a TVB határozatának megváltoztatását és a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Hajdú-Bihar megyei területi listájának nyilvántartásba vételét.

III.

Az Országos Választási Bizottság a fellebbezés elbírálása során megállapította, hogy a TVB nem tüntette fel részletesen az ajánlószelvények érvénytelenségének okát, amely szükséges eleme a bizottság döntésének, az a tényállás szerves részét képezi.
 
Az Országos Választási Bizottság az érvénytelennek nyilvánított, összesen 194 db ajánlószelvény átvizsgálását követően ezen ajánlószelvények tekintetében 154 db ajánlószelvényt továbbra is érvénytelennek talált.
 
Az érvénytelenség oka:
1.      Valamely, az azonosításhoz szükséges adat nem került feltüntetésre az ajánlószelvényen (pl.: aláírás; személyi azonosító; név; cím; jelölő szervezet neve; személyi azonosító helyett személyi igazolvány szám van) (40 db).
2.      Az ajánlószelvényen valamely adat helytelenül, illetve hiányosan került feltüntetésre (pl.: nincs utca, házszám feltüntetve; nem létező/rossz személyi azonosító; rossz házszám; más az aláíró; névelírás) (94 db).
3.      Többszörös ajánlás (4 db).
4.      Az ajánlószelvényen szereplő adatok nem az ajánlószelvényen szereplő névhez tartoznak (1 db).
5.      A település neve nem került feltüntetésre (10 db).
6.      A település neve nem került feltüntetésre és az ajánló a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti neve mellett feltüntette leánykori nevét is (2 db).
7.      Az ajánló a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti neve helyett leánykori nevét tüntette fel (3 db).
 
A Testület 40 ajánlószelvényt érvényesnek minősített. Az Országos Választási Bizottság érvényesnek fogadta el azt a 39 ajánlószelvényt, melyen a választópolgár második utónevét nem tüntette fel, és további egy ajánlószelvényt, melyen a házszám nehezen olvasható volt.
Erre tekintettel az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet Hajdú-Bihar megyei listájának nyilvántartásba vétele érdekében benyújtott érvényes ajánlószelvények száma 2702 db.
 
Az Övjt. 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte. A Hajdú-Bihar megyei lista állításához szükséges ajánlások száma: 2717.
 
Tekintettel arra, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet által benyújtott érvényes ajánlások száma nem éri el a törvényben meghatározott szükséges számot, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

A határozat az Övjt. 9. § (2) bekezdésén, a Ve. 46-47. §-ain, az 50. §-án, az 54. §-án, az 56. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.


 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke