612/2010. OVB határozat - dr. L. G. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
612/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. L. G. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a 178/2010. (IX. 5.) számú határozatával a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására Jávor Benedeket, mint a Lehet Más a Politika főpolgármester-jelöltjét a benyújtott 30 390 darab érvényes és 877 darab érvénytelen – összesen 31 267 darab – ajánlás alapján nyilvántartásba vette.
 
II.
 
Fellebbező 2010. szeptember 7-én 17 óra 03 perckor fellebbezést nyújtott be az FVB fenti határozata ellen a Ve. 29/A. §-ában, a 29/B. § (2) bekezdése e) pontjában, a 47. § (1) bekezdésében, az 50. § (1) bekezdése c) pontjában, a 77. § (5) bekezdésében, a 79. § (1) és (2) bekezdésében, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4/A. § (4) bekezdésében foglaltakra mint jogszabálysértésre továbbá helytelen mérlegelésre hivatkozással.
A 2010. szeptember 3-án benyújtott és az FVB 182/2010. (IX. 5.) számú határozatával elbírált kifogásban foglaltak figyelembe vételével kérte a kifogásban megjelölt cselekmény vonatkozásában a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint Jávor Benedek és az LMP további jogszabálysértéstől való eltiltását.
Fellebbező hivatkozott az Országos Választási Bizottság 1/2010. és 7/2010. számú állásfoglalásában foglaltakra. Álláspontja szerint a kifogás tartalmazta a bizonyítékot, amit az FVB érdemben vizsgált is, majd mégis érdemi vizsgálat nélkül utasította el a kifogást.
Fellebbező szerint a 182/2010. (IX. 5.) számú FVB határozat még utalás szintjén sem foglalkozott kifogásának a munkahelyi gyűjtésre és az adatvédelmi biztos megkeresésére vonatkozó kérelmével.
Kérte továbbá a Jávor Benedek és az LMP aktivisták és/vagy megbízottak által gyűjtött ajánlószelvények érvénytelenségének megállapítását, Jávor Benedek főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételének visszautasítását, valamint az adatvédelmi biztos tájékoztatását a jogellenes adatkezelésről.
 
III.
 
A Ve. 79. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A 79. § (2) bekezdése értelmében fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 80. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz. A Ve. 81. § (2) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett, nem a 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. A fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést az elbírálására jogosult választási bizottságnál - határidőben - terjeszti elő.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem határidőben történő benyújtására, ahogy azt az FVB 178/2010. (IX. 5.) számú határozata helytállóan tartalmazza 2010. szeptember 7-én 16 óráig volt lehetőség. Ennek értelmében fellebbező nem határidőben terjesztette elő jogorvoslati kérelmét.

Tekintettel arra, hogy a fellebbezés elkésett, az Országos Választási Bizottság a fellebbezést – a hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 80. § (2) bekezdésén, a 81. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke