610/2010. OVB határozat - G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
610/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. szeptember 7-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. magánszemély által előterjesztett fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 182/2010. (IX. 5.) számú határozatát megváltoztatja és kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Kifogástevő 2010. szeptember 3-án kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB), a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvek, a Ve. 47. § (1) és az 50. § (1) bekezdéseiben, az 1/2010. számú OVB állásfoglalás 3. pontjában és a 7/2010. számú OVB állásfoglalásban, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4/A. § (4) bekezdésében foglaltak megsértésére hivatkozással Jávor Benedek, a Lehet Más a Politika (a továbbiakban: LMP) jelölő szervezet főpolgármester-jelöltjének blogján olvasható jogellenes ajánlószelvény gyűjtés miatt.
A kifogástevő idézett a http://javorbenedek.blog.hu/2010/09/02/ajanloszelvenyek mindenhol link alatt megjelent blog bejegyzésből, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Az elmúlt napokban egész meghökkentő helyeken nyomtak a kezembe kopogtatócédulákat, és kívántak sok sikert. Kaptam cédulát a 6-os villamoson, török büfében sorban állva, a Kossuth Lajos utcán a zebránál várva, a Moszkva téren egy újságosnál, vásárlás közben. Elhelyeztek a nevemre borítékot, benne kopogtatókkal, a zöldségesnél.”
Kifogástevő véleménye szerint az OVB 7/2010. számú állásfoglalásából, valamint a Ve. 3. § d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvéből következően a jelölő szervezet által postai úton gyűjtött ajánlás nem felel meg a törvényes ajánlás feltételeinek.
Kifogástevő hivatkozott az OVB 1/2010. számú állásfoglalásának 3. pontjára, amely alapján munkahelyen, így zöldségesnél (közvetítőnél) sem lehetett volna ajánlószelvényeket gyűjteni. A kifogásolt cselekmény során a fent megjelölt személy (zöldséges) – kifogástevő tudomása szerint – nem rendelkezett ajánlószelvény gyűjtésre vonatkozó meghatalmazással attól a jelölő szervezettől, amelynek jelöltje érdekében az ajánlószelvényeket gyűjtötte, így sérülhetnek a személyes adatkezelés alapvető elvei, és az ajánló személyek személyes adatainak védelméhez fűződő jogosultságai. A kifogásban megjelölt cselekmény kifogástevő szerint nem áll összhangban az adatvédelmi biztosnak a választási kampánnyal összefüggő adatkezelésekről szóló, 2010. január 21-én közzétett ajánlásában foglaltakkal. Ezen ajánlásban az adatvédelmi biztos felhívta „a pártokat, hogy legyenek figyelemmel a Ve. ajánlószelvénnyel kapcsolatos, a személyes adatok védelmét szolgáló rendelkezéseire, emellett adatkezeléseiket az ajánlószelvények gyűjtése előtt jelentsék be az adatvédelmi nyilvántartásba, az ajánlószelvények gyűjtésével megbízott személyeknek pedig szabályszerű megbízást adjanak”.
 
Mindezek alapján kifogástevő a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint Jávor Benedek és az LMP további jogszabálysértéstől való eltiltását kérte az FVB-től. Kérte továbbá a Jávor Benedek és az LMP aktivisták és/vagy megbízottak által gyűjtött ajánlószelvények érvénytelenségének megállapítását, a jelölt nyilvántartásba vételére vonatkozó döntés meghozatala során a fentiek szerint érvénytelen ajánlószelvények figyelmen kívül hagyását, Jávor Benedek főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételének visszautasítását, valamint az adatvédelmi biztos tájékoztatását a jogellenes adatkezelésről.
 
Az FVB a 182/2010. (IX. 5.) számú határozatával bizonyítottság hiányában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a kifogástevő által megjelölt blog bejegyzésre való hivatkozást az FVB bizonyítékként értékelni nem tudta, tekintettel arra, hogy önmagában a blog bejegyzésben foglaltak alapján nem lehet következtetni a jogszabálysértő módon történő ajánlószelvény gyűjtés tényére.
 
II.
 
Fellebbező 2010. szeptember 6-án fellebbezést nyújtott be az FVB fenti határozata ellen a Ve. 79. § (1) és (2) bekezdésében, a 80. § (1) bekezdésében és a 105/A. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra hivatkozással. Álláspontja szerint a kifogásban megjelölt weboldal bizonyítéknak minősül (függetlenül a bizonyíték minőségétől), ezért tévedett az FVB, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Fellebbező kérte a kifogás érdemi elbírálását.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 29/A. § (2) bekezdése szerint ”A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmező nyilatkozata, tanú nyilatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényállás megállapításának megkönnyítésére”. Erre tekintettel a kifogás elbírálása során az FVB-nek bizonyítékként kellett volna elfogadnia a kifogástevő által megjelölt blog bejegyzésre való hivatkozást, és érdemben kellett volna vizsgálnia a jogorvoslati kérelmet.
 
Az Országos Választási Bizottság, a fentiek értelmében, a kifogás érdemi vizsgálatát követően a kifogást elutasítja. A Testület megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt cselekmény nem minősül aktív cselekménynek, így ajánlószelvények gyűjtése nem valósult meg. Azáltal, hogy a jelölt részére a választópolgárok a kifogásban említett módon és helyszíneken arra vonatkozó felhívás nélkül ajánlószelvényeket adtak át, nem minősül a Ve. 48. § (2) bekezdésébe ütköző cselekménynek.
Az Országos Választási Bizottság a fentiek értelmében a kifogást és az abban foglalt valamennyi kérelmet elutasítja.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 29/A. § (2) bekezdésén, 48. § (2) bekezdésén, a 77.§, 78. § (3) bekezdésén, a 81. § (4) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke